EZS - Glosar

Sledljivost prevajanja

Vsi izrazi imajo dodeljen sklic, ki sporoča, od kod je bil vzet osnovni angleški izraz (vir).

Kjer ima sklic za poševnico (/) dodano kratico prevajalca pomeni, da ti izrazi (še) niso bili sprejeti in pomenijo predloge prevodov v slovenskem jeziku.
Če za sklicem in poševnico ni kratice prevajalca, pomeni, da je izraz sprejel in potrdil ustrezni SIST TC.

Če je naveden izraz iz objavljenega prevoda slovenskega standarda, pri sklicu standarda ni kratice prevajalca. Standard je zapisan s celo številko standarda (npr. EN 61439-1). Če pa je izraz iz objavljene direktive/uredbe EU, ima naveden sklic z letom in številko direktive (npr. EU 2016/631).

Seznam objavljenih prevodov standardov, katerih izrazi so vključeni v EZS Glosar

  • SIST EN 61439-1:2012 Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 1. del: Splošna pravila (IEC 61439-1:2011)
  • SIST EN 60269-6:2011 Nizkonapetostne varovalke - 6. del: Dopolnilne zahteve za taljive vložke za zaščito sončnih fotonapetostnih energijskih sistemov (IEC 60269-6:2010+ popravek Dec. 2010)
  • SIST EN 61241-4:2007 Električne naprave za uporabo v prisotnosti gorljivega prahu - 4. del: Vrsta zaščite “pD” (IEC 61241-4:2001)
  • SIST EN 60079-0:2012 Eksplozivne atmosfere - 0. del: Oprema - Splošne zahteve (IEC 60079-0:2011, spremenjen)
  • SIST EN 60728-11:2011 Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 11. del: Varnost (IEC 60728-11:2010)
  • SIST EN 50083-2:2012 Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 2. del: Elektromagnetna združljivost opreme

Seznam EU direktiv in uredb, katerih izrazi so vključeni v EZS Glosar

  • UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje
  • DIREKTIVA (EU) 2016/797 z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (prenovitev)
  • DIREKTIVA (EU) 2018/2001 z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov

Kratice prevajalcev / virov

YUnk / Slovar En/Si
LovLovrenčič
LebLeban
SVEZEvroterm (splet)
iSlovarslovar informatike (splet)
EUdirektiva EU
LidŠega
KauKaube
KorKoritnik
ICOIskra Elektrooptika
HudHudobivnik
VenVeniger
SelSeliger
BatBatagelj
BakBakič
BrgBrglez
MarMartinčič
MešMeše
FleFleišer
GubGubina
DNTMGRT, Direktorat za notranji trg
EECEvropska gospodarska skupnost
LTFE / FELaboratorij za telekomunikacije FE
SCHILSchiller
AgencijaAgencija RS za energijo
SerSeršen
ZagZagradišnik
SISTSIST