EZS - Glosar

Zadnji dodani izrazi

Baza EZS Glosarja je bila zadnjič posodobljena 19. 11. 2021.

razširitev nabora jezikov ES 202 784/IATE
EN language extensions
SL razširitev nabora jezikov
FR extension de langage
DE Spracherweiterung
kadrovske potrebe EN 13269/Mrš
EN staff requirements
SL kadrovske potrebe
čas dejanskega vzdrževanja EN 13269/Y
EN tool-time/wrench-time
SL čas dejanskega vzdrževanja
kadrovska služba EN 13269/Mrš
EN personnel department
SL kadrovska služba
analiza varnosti pri delu EN 13269/SVEZ/Y
EN job safety analysis
SL analiza varnosti pri delu
FR analyse de la sécurité du travail
DE Arbeitssicherheitsanalyse
usposabljanje ob delu, usposabljanje na delovnem mestu EN 13269/SVEZ/Y
EN on-the-job training
SL usposabljanje ob delu, usposabljanje na delovnem mestu
FR formation continue
DE Ausbildung am Arbeitsplatz, Fortbildung
poklicno usposabljanje EN 13269/SVEZ
EN vocational training
SL poklicno usposabljanje
FR formation professionnelle
DE Berufsbildung
notranji nadzor, upravljavski nadzor EN 13269/IATE/Y/SVEZ
EN management control
SL notranji nadzor, upravljavski nadzor
FR contrôle de la gestion interne
delovna pogodba EN 13269/IATE/Y
EN labour agreement
SL delovna pogodba
FR convention du travail
DE Arbeitsvertrag
plačna politika, politika prejemkov EN 13269/Y/IATE
EN remuneration policy
SL plačna politika, politika prejemkov
FR politique de rémunération
DE Vergütungspolitik
odnosi med delodajalci in delojemalci, delovna razmerja EN 13269/IATE/Y
EN industrial relations, labour relations, employment relations
SL odnosi med delodajalci in delojemalci, delovna razmerja
FR relations industrielles, relations sociales, relations du travai
DE Beziehungen zwischen den Sozialpartnern
ponovno načrtovanje EN 13269/Mrš
EN re-engineering
SL ponovno načrtovanje
računalniški, računalniško podprt IATE /Y
EN computerized, computerised
SL računalniški, računalniško podprt
FR informatisé
DE rechnergestützt
računalniško upravljanje vzdrževanja EN 13269/Y
EN computerized maintenance management
SL računalniško upravljanje vzdrževanja
lastnik fizičnega premoženja EN 13269/SVEZ/Mrš
EN physical asset owner
SL lastnik fizičnega premoženja
mojster EN 13269/SVEZ/Mrš
EN master craftsman
SL mojster
seznam opravil EN 13269/SVEZ/Mrš
EN to-do-list
SL seznam opravil
FR liste Action
DE Aufgabenliste
obratovodja EN 13269/IATE/Y
EN operating manager
SL obratovodja
FR chef d'exploitation
DE Betriebsleiter
vzdrževalne in diagnostične tehnike EN 13269/Mrš
EN maintenance and diagnostic techniques
SL vzdrževalne in diagnostične tehnike
letni in večletni EN 13269/Mrš
EN annual and perennial
SL letni in večletni