EZS - Glosar

Predlogi definicij

Predlogi najnovejših izrazov in definicij terminoloških standardov so vzeti iz terminološkega standarda IEC 60050-617:2017 Organization/Market of electricity (Organizacija trga z elektriko) in iz področnega standarda SIST EN 62305-1:2011 Protection against lightning - Part 1: General principles (Zaščita pred delovanjem strele - 1. del: Splošna načela (IEC 62305-1:2010, spremenjen)).

Želene so pripombe, predlogi popravkov, ki jih lahko pošljejo vsi, ki jim je do lepega slovenskega jezika. Pripombe lahko pošljete na naslov: info.terminologija@ezs-zveza.si. Izraze lahko komentirate tudi direktno v EZS glosarju pri posameznem izrazu. Za komentiranje morate biti prijavljeni.

Predlogi definicij bodo objavljeni na spletni strani do 30. junija 2018.

Terminološki standardi

IEC 60050-617:2017 Organization/Market of electricity (Organizacija trga z elektriko)

Section 617-04: Connection and supply
Odsek 617-04: Priključevanje in oskrba
Št.IzrazAngleška definicijaSlovenska definicija
617-04-13pametno inteligentno elektroenergetsko omrežje
– smart grid, intelligent grid
– réseau intelligent
– intelligentes Elektrizitätsversorgungssystem, Smart Grid
electric power system that utilizes information exchange and control technologies, distributed computing and associated sensors and actuators, for purposes such as:
– to integrate the behaviour and actions of the network users and other stakeholders,
– to efficiently deliver sustainable, economic and secure electricity supplies
elektroenergetski sistem, ki uporablja tehnologije izmenjave informacij in krmiljenja, porazdeljeno informatiko ter pripadajoča zaznavala in aktuatorje prožilnike vzbujevalnike aktivatorje za namene kot so:
– integrirati obnašanje in dejavnosti uporabnikov omrežja ter drugih deležnikov,
– učinkovito zagotavljati trajno, gospodarno in varno oskrbo z elektriko
617-04-14pametno merjenje, inteligentno merjenje
– smart metering
– comptage intelligent
– intelligentes Messen, Smart Metering
technology of recording usage from metering devices and providing communication and/or control path extending from electric power utility to current-using equipmenttehnologija zapisa porabe s števcev električne energije, ki zagotavlja komunikacijo oziroma in/ali krmilno pot med dobaviteljem elektrike in opremo, ki jo porablja
617-04-15upravljanje odjema
– demand side management, DSM (abbreviation)
– maîtrise de la demande d’électricité, MDE (abréviation)
– Verbrauchsmanagement, Demand-Side-Management, DSM (Abkürzung)
process that is intended to influence the quantity or patterns of use of electric energy consumed by end-use customersproces, namenjen vplivanju na količino ali oblike uporabe električne energije, ki jo porabljajo končni odjemalci
617-04-16odziv na povpraševanje
– demand response, DR (abbreviation)
– gestion de la demande
– Lastmanagement, Demand Response, DR (Abkürzung)
action resulting from management of the electricity demand in response to supply conditionsukrep, ki je posledica upravljanja odjema kot odgovor na pogoje oskrbe
617-04-17namerno otočno omrežje
– intentional island
– réseau séparé intentionnel
– gewolltes Inselnetz
island resulting from planned action(s) of automatic protections, or from deliberate action by the responsible network operator, or both, in order to keep supplying electrical energy to a section of an electric power systemotok, narejen z načrtovanimi posegi samodejne zaščite ali z namernimi ukrepi, ki jih izvede odgovorni operater omrežja, ali oboje, z namenom zagotavljanja napajanja z električno energijo dela elektroenergetskega sistema
617-04-18nenamerni otok
– unintentional island
– réseau séparé non intentionnel
– ungewolltes Inselnetz
island that is not anticipated by the relevant network operatorotok, ki ni nastal s posegi ustreznega operaterja omrežja
617-04-19zaščita pred otočenjem / protiotočna zaščita
– anti-islanding protection
– protection anti-îlotage
– Schutz vor Inselbildung
protection function or combination of protection functions preventing an unintentional island to be supplied with electrical energy by distributed energy resourceszaščitna funkcija ali kombinacija zaščitnih funkcij, ki preprečuje napajanje nenamernega otoka z električno energijo iz razpršenih energijskih virov
Note 1 to entry: An anti-islanding protection usually includes the detection of system conditions which could lead to an unintentional island.Opomba: Protiotočna zaščita običajno vključuje zaznavanje stanja sistema, ki bi lahko pripeljalo do nenamernega otočenja
617-04-20razpršeni energijski viri (REV)?
– distributed energy resources, DER
– ressources énergétiques décentralisées, DER
– dezentrale Energieanlagen, DEA
generators (with their auxiliaries, protection and connection equipment), including loads having a generating mode (such as electrical energy storage systems), connected to a low-voltage or a medium-voltage networkgeneratorji (s pomožno, zaščitno in povezovalno opremo), vključno z bremeni generatorskega značaja (npr. sistemi za shranjevanje električne energije), priključeni na nizkonapetostno ali srednjenapetostno omrežje
Note 1 to entry: This note applies to the French language only.Opomba: Kratica DER je izvedena iz angleškega pojma. Ta opomba velja samo za francoščino.
617-04-21aktivno distribucijsko omrežje
– active distribution system
– réseau de distribution actif
– aktives Verteilnetz
distribution system in which the distribution system operator controls power flows by means of the management of dispatchable distributed energy resourcesdistribucijsko omrežje, v katerem operater distribucijskega omrežja vodi pretoke moči z upravljanjem razpršenih virov energije, ki jih je mogoče dispečirati
617-04-22mikroomrežje (v elektroenergetskem sistemu)
– microgrid, (in an electric power system)
– microréseau, (dans un réseau d'énergie électrique)
– Microgrid, (in einem Elektrizitätsversorgungssystem)
group of interconnected loads and distributed energy resources with defined electrical boundaries forming a local electric power system at distribution voltage levels, that acts as a single controllable entity and is able to operate in either grid-connected or island modeskupina interkonektiranih bremen in razpršenih energijskih virov z določenimi električnimi mejami, ki oblikuje lokalno elektroenergetsko omrežje z distribucijskimi napetostnimi nivoji, ki deluje kot enojna obvladljiva enota, ki je sposobna delovati v povezavi z drugimi omrežji ali kot otok
Note 1 to entry: This definition covers both (utility) distribution microgrids and (customer owned) facility microgrids.Opomba: Ta definicija zajema oboje, (javna) distribucijska mikroomrežja in (zasebna) podjetniška mikroomrežja
617-04-23osamljeno / izolirano / samostojno mikroomrežje
– isolated microgrid, stand-alone microgrid
– microréseau isolé, microréseau autonome
– isoliertes Microgrid, autonomes Microgrid
group of interconnected loads and distributed energy resources with defined electrical boundaries forming a local electric power system at distribution voltage levels, that cannot be connected to a wider electric power systemskupina interkonektiranih bremen in razpršenih energijskih virov z določenimi električnimi mejami, ki oblikuje lokalno elektroenergetsko omrežje z distribucijskimi napetostnimi nivoji, ki je ni mogoče povezati v večji elektroenergetski sistem
Note 1 to entry: Isolated microgrids are usually designed for geographical islands or for rural electrification.Opomba: Samostojna mikroomrežja so navadno zasnovana za geografske otoke ali za elektrifikacijo podeželja
617-04-24zagon omrežja brez zunanjih virov
– black start
– démarrage autonome
– Schwarzstart
start up of an electric power system from a blackout through internal energy resourceszagon elektroenergetskega omrežja po razpadu sistema z notranjimi energijskimi viri
617-04-25sistem upravljanja energije mikroomrežja
– microgrid energy management system, MEMS
– systeme de gestion d'énergie des microréseaux, MEMS
– Microgrid-Energiemanagementsystem, MEMS
system operating and controlling energy resources and loads of the microgridviri za delovanje omrežja in vodenja energije in bremena mikroomrežja
Note 1 to entry: This note applies to the French language only.Opomba: Kratica MEMS je izvedena iz angleškega pojma. Ta opomba velja samo za francoščino.
617-04-26elektrifikacija podeželja / podeželska elektrifikacija
– rural electrification
– électrification rurale
– ländliche Elektrifizierung
planning, design and implementation of electrical energy supplies in remote areas, usually characterized by a low density of loadsnačrtovanje, snovanje in izvedba elektroenergetskega napajanja v oddaljenih področjih, katerih značilnost je majhna gostota bremen (redka poseljenost)
617-04-27virtualna / navidezna elektrarna
– virtual power plant, VPP
– centrale électrique virtuelle, VPP
– virtuelles Kraftwerk, VPP
group of distributed energy resources which combine to function as a dispatchable unitskupina razpršenih energijskih virov, ki deluje/funkcionira kot enota, ki jo je mogoče dispečirati
Note 1 to entry: A virtual power plant can be used for the purpose of participating in the electricity market or aggregating ancillary services.
Note 2 to entry: This note applies to the French language only.
Opomba 1: Virtualno elektrarno je mogoče uporabiti za namene sodelovanja na trgu z električno energijo ali za združevanje sistemskih storitev.
Opomba 2: Kratica VPP je izvedena iz angleškega pojma. Ta opomba velja samo za francoščino.
617-04-28pametna električna inštalacija
– smart electrical installation
– installation électrique intelligente
– intelligente elektrische Anlage
electrical installation of a network user that utilizes information exchange and control technologies enabling it to be an active part of a smart gridelektrična inštalacija uporabnika omrežja, ki uporablja izmenjavo podatkov in krmilne tehnologije, kar ji omogoča, da je aktivni del pametnega omrežja
617-04-29pametni dom
– smart home
– maison intelligente
– intelligentes Heim, Smart Home
residence equipped with a smart electrical installationstanovanjski objekt, opremljen s pametno električno inštalacijo
Zeleno obarvano izrazi so prevodi novih izrazov, ki so bili vključeni v IEV 617 z dodatkom Amd. 2, dne 15. 12. 2017.

Področni standardi

SIST EN 62305-1:2011 Zaščita pred delovanjem strele – 1. Del: Splošne zahteve – skupne specifikacije

3Terms and definitionsIzrazi in definicije
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.V tem dokumentu so uporabljene naslednje definicije:
3.3upward flashstrela navzgor (proti oblaku)
lightning flash initiated by an upward leader from an earthed structure to cloududar strele, ki je z vodilnim udarom usmerjena od ozemljenega objekta proti oblaku
NOTE An upward flash consists of a first long stroke with or without multiple superimposed impulses. One or more impulses may be followed by a long stroke.OPOMBA: Strela navzdol je sestavljena iz prvega udara, ki mu lahko sledijo, ali pa ne večkratni superponirani udari. Enemu ali več kratkotrajnim udarom lahko sledi dolgotrajni udar.
3.5short strokekratkotrajni udar
part of the lightning flash which corresponds to an impulse currentdel udara strele, ki ustreza udarnemu toku
NOTE This current has a time T2 to the half peak value on the tail typically less than 2 ms (see Figure A.1).OPOMBA: Čas tega toka T2 do polovične vrednosti temena (trajanje polvala), je tipično krajše od 2ms (glej sliko A1).
3.6long strokedolgotrajni udar
part of the lightning flash which corresponds to a continuing currentdel udara strele, ki ustreza nadaljevalnemu toku strele.
NOTE The duration time TLONG (time from the 10 % value on the front to the 10 % value on the tail) of this continuing current is typically more than 2 ms and less than 1 s (see Figure A.2).OPOMBA: Čas trajanja TDOLGI (tj. čas od 10 % vrednosti na čelu do 10 % vrednosti na hrbtu) nadaljevalnega toka, je tipično daljši od 2ms in krajši kot 1s (glej sliko A.2).
3.7multiple strokesvečkratni udari
lightning flash consisting on average of 3-4 strokes, with typical time interval between them of about 50 msudar strele, navadno sestavljen iz 3 do 4 udarov s tipičnim časovnim intervalom okoli 50 ms
NOTE Events having up to a few dozen strokes with intervals between them ranging from 10 ms to 250 ms have been reported.OPOMBA: Ugotovljenih je do več ducatov udarov z intervali med 10 ms do 250 ms.
3.13virtual origin of impulse current
O1
navidezni izvor udarnega toka strele
O1
point of intersection with time axis of a straight line drawn through the 10 % and the 90 % reference points on the stroke current front (see Figure A.1); it precedes by 0,1 T1 that instant at which the current attains 10 % of its peak value točka presečišča časovne osi in premice, ki poteka skozi referenčni točki 10 % in 90% na čelu udarnega toka strele(glej sliko A.1); ta točka za 0.1 T1 prehiteva trenutek, ko tok doseže 10% svoje temenske vrednosti
3.14time to half value on the tail of impulse current
T2
čas do polovične vrednosti na hrbtu udarnega toka
T2
virtual parameter defined as the time interval between the virtual origin O1 and the instant at which the current has decreased to half the peak value on the tail (see Figure A.1)navidezni parameter, definiran kot časovni interval med navideznim izvorom O1 in trenutkom, v katerem tok na hrbtu pade na polovico temenske vrednosti (glej sliko A.1).
3.15flash duration
T
trajanje udara strele
T
time for which the lightning current flows at the point of strikečas, v katerem tok strele teče skozi točko udara
3.16duration of long stroke current
TLONG
trajanje toka dolgotrajnega udara strele
TDOLGI
time duration during which the current in a long stroke is between 10 % of the peak value during the increase of the continuing current and 10 % of the peak value during the decrease of the continuing current (see Figure A.2) čas, v katerem so vrednosti toka dolgotrajnega udara strele med 10 % temenske vrednosti v naraščanju in 10 % temenske vrednosti v upadanju nadaljevalnega toka strele (glej sliko A.2)
3.22structure to be protected ščiteni objekt
structure for which protection is required against the effects of lightning in accordance with this standardobjekt, za katerega se v skladu s tem standardom zahteva zaščita pred delovanje stavbe
NOTE A structure to be protected may be part of a larger structure.OPOMBA: Ščiteni objekt je lahko del večjega objekta.
3.25power lineselektroenergetski vodi
distribution lines feeding electrical energy into a structure to power electrical and electronic equipment located there, such as low voltage (LV) or high voltage (HV) electric mainsdistribucijski vodi, ki napajajo z električno energijo objekte s tam nameščenima električno in elektronsko opremo, npr. nizkonapetostno (NN) ali visokonapetostno (VN) električno omrežje
3.28electrical systemelektrični sistem
system incorporating low voltage power supply componentssistem, ki vsebuje komponente nizkonapetostnega napajanja
3.34lightning electromagnetic impulse
LEMP
elektromagnetni udar strele
LEMP
all electromagnetic effects of lightning current via resistive, inductive and capacitive coupling that create surges and radiated electromagnetic fieldsvsi elektromagnetni učinki toka strele, ki po uporovnem, induktivnem in kapacitivnem sklopu tvorijo prenapetostne udare in sevana elektromagnetna polja
3.49lightning equipotential bonding
EB
izenačevanje potencialov pri streli
EB
bonding to LPS of separated metallic parts, by direct conductive connections or via surge protective devices, to reduce potential differences caused by lightning currentpovezava ločenih kovinskih delov na LPS z neposrednimi prevodnimi stiki ali prek prenapetostnih zaščitnih naprav, da se doseže zmanjšanje potencialnih razlik, ki jih povzroči tok strele
3.50conventional earthing impedancekonvencionalna ozemljitvena impedanca
ratio of the peak values of the earth-termination voltage and the earth-termination current which, in general, do not occur simultaneouslykoličnik temenskih vrednosti ozemljitvene napetosti in ozemljitvenega toka, ki se običajno ne pojavljajo sočasno
3.52magnetic shieldmagnetni oklep
closed, metallic, grid-like or continuous screen enveloping the structure to be protected, or part of it, used to reduce failures of electrical and electronic systems sklenjen kovinski mrežasti ali masivni kovinski zaslon, ki obdaja ščiteni objekt ali njegov del in se uporablja za zmanjšanje odpovedi električnih in elektronskih sistemov
3.55rated impulse withstand voltage
UW
naznačena udarna vzdržna napetost
UW
impulse withstand voltage assigned by the manufacturer to the equipment or to a part of it, characterizing the specified withstand capability of its insulation against overvoltages udarna vzdržna napetost, ki jo proizvajalec dodeli opremi ali njenemu delu in s tem označuje določeno vzdržno prenapetostno zmogljivost njene izolacije
NOTE For the purposes of this standard, only withstand voltage between live conductors and earth is considered.OPOMBA: V tem standardu je upoštevana le vzdržna napetost med vodniki pod napetostjo in zemljo.
[IEC 60664-1:2007, definition 3.9.2][IEC 60664-1:2007, definicija 3.9.2]