EZS - Glosar

Predlogi definicij

Izrazi in definicije s področja EU zakonodaje so vzeti iz Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov in iz področnega standarda SIST EN 62271-100 Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 100. del: Izmenični odklopniki.

Želene so pripombe, predlogi popravkov, ki jih lahko pošljejo vsi, ki jim je do lepega slovenskega jezika. Pripombe lahko pošljete na naslov:ezs@ezs-zveza.si Izraze lahko komentirate tudi direktno v EZS glosarju pri posameznem izrazu. Za komentiranje morate biti prijavljeni.

Predlogi definicij bodo objavljeni na spletni strani do 30. junija 2019 oziroma do izzida naslednje številke Revije ER.

Direktiva EU

NumberDIRECTIVE (EU) 2018/2001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) (Text with EEA relevance)DIREKTIVA (EU) 2018/2001 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev) (Besedilo velja za EGP)
RICHTLINIE (EU) 2018/2001 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (Neufassung) (Text von Bedeutung für den EWR)
DIREKTIVA (EU) 2018/2001 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka) (Tekst značajan za EGP)
Article 2 DefinitionsČlen 2 Opredelitev pojmov
(1)energy from renewable sources, renewable energyenergija iz obnovljivih virov
means energy from renewable non-fossil sources, namely wind, solar (solar thermal and solar photovoltaic) and geothermal energy, ambient energy, tide, wave and other ocean energy, hydropower, biomass, landfill gas, sewage treatment plant gas, and biogaspomeni energijo iz obnovljivih nefosilnih virov, namreč vetrno, sončno (sončni toplotni in sončni fotovoltaični viri) in geotermalno energijo, energijo okolice, energijo plimovanja, valovanja in drugo energijo oceanov, vodno energijo, ter iz biomase, deponijskega plina, plina, pridobljenega z napravami za čiščenje odplak, in bioplina
Energie aus erneuerbaren Quellen, erneuerbare Energie
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen Energiequellen, das heißt Wind, Sonne (Solarthermie und Photovoltaik), geothermische Energie, Umgebungsenergie, Gezeiten-, Wellen- und sonstige Meeresenergie, Wasserkraft, und Energie aus Biomasse, Deponiegas, Klärgas und Biogas
energija iz obnovljivih izvora, obnovljiva energija
znači energija iz obnovljivih nefosilnih izvora, primjerice energija vjetra, solarna energija (toplinska i fotonaponska) te geotermalna energija, energija iz okoliša, energija plime, oseke i druga energija oceana, hidroenergija, biomasa, plin dobiven od otpada, plin dobiven iz uređaja za obradu otpadnih voda i bioplin
(2)ambient energyenergija okolice
means naturally occurring thermal energy and energy accumulated in the environment with constrained boundaries, which can be stored in the ambient air, excluding in exhaust air, or in surface or sewage waterpomeni naravno toplotno energijo in energijo, nakopičeno v omejenem prostoru, ki se lahko shranjuje v zunanjem zraku, z izjemo izpušnega zraka, ali v površinski ali odpadni vodi
Umgebungsenergie
natürlich vorkommende thermische Energie und in der Umwelt innerhalb eines begrenzten Gebiets angesammelte Energie, die in der Umgebungsluft, mit Ausnahme von Abluft, oder in Oberflächengewässern oder Abwässern gespeichert sein kann
energija iz okoliša
znači toplinska energija koja nastaje prirodnim putem i energija akumulirana u okolišu unutar ograničenog područja koja može biti skladištena u okolnom zraku, osim u ispušnom zraku, ili u površinskim vodama ili u kanalizacijskoj vodi
(3)geothermal energygeotermalna energija
means energy stored in the form of heat beneath the surface of solid earthpomeni energijo, ki je shranjena v obliki toplote pod trdnim zemeljskim površjem
geothermische Energie
Energie, die in Form von Wärme unter der festen Erdoberfläche gespeichert ist
geotermalna energija
znači energija pohranjena u obliku topline ispod krute zemljine površine
(4)gross final consumption of energybruto končna poraba energije
means the energy commodities delivered for energy purposes to industry, transport, households, services including public services, agriculture, forestry and fisheries, the consumption of electricity and heat by the energy branch for electricity, heat and transport fuel production, and losses of electricity and heat in distribution and transmissionpomeni energente, dobavljene za energetske namene industriji, prometu, gospodinjstvom, storitvenemu sektorju, vključno z javnim storitvenim sektorjem, kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, električno energijo in toploto, ki ju porabi energetska panoga za proizvodnjo električne energije, proizvodnjo toplote in goriva, namenjenega uporabi v prometu, ter izgubo električne energije in toplote pri distribuciji in prenosu
Bruttoendenergieverbrauch
Energieprodukte, die der Industrie, dem Verkehrssektor, Haushalten, dem Dienstleistungssektor zu energetischen Zwecken geliefert werden einschließlich des Sektors der öffentlichen Dienstleistungen sowie der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, des Elektrizitäts- und Wärmeverbrauchs der Energiewirtschaft bei der Produktion von Elektrizität, Wärme und Kraftstoffen für den Verkehr, sowie der bei der Verteilung und Übertragung auftretenden Elektrizitäts- und Wärmeverluste
konačna bruto potrošnja energije
znači energetski proizvod isporučen za energetske potrebe industriji, prometu, kućanstvima, sektoru usluga uključujući i javne usluge, poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, potrošnja električne energije i topline koju upotrebljava energetski sektor za proizvodnju električne energije, topline i goriva u prometu te gubitci električne energije i topline u distribuciji i prijenosu
(5)support schemeprogram podpore
means any instrument, scheme or mechanism applied by a Member State, or a group of Member States, that promotes the use of energy from renewable sources by reducing the cost of that energy, increasing the price at which it can be sold, or increasing, by means of a renewable energy obligation or otherwise, the volume of such energy purchased, including but not restricted to, investment aid, tax exemptions or reductions, tax refunds, renewable energy obligation support schemes including those using green certificates, and direct price support schemes including feed-in tariffs and sliding or fixed premium paymentspomeni vsak instrument, program ali mehanizem, ki ga uporabi država članica ali skupina držav članic in spodbuja uporabo energije iz obnovljivih virov z zmanjševanjem stroškov te energije, povečanjem cene, po kateri se lahko prodaja, ali povečanjem količine take kupljene energije na podlagi obveznosti glede energije iz obnovljivih virov ali drugače, kamor med drugim spadajo naložbena pomoč, davčne oprostitve ali olajšave, vračilo davkov, programi podpore, ki zavezujejo k uporabi energije iz obnovljivih virov, vključno s tistimi programi, ki uporabljajo zelene certifikate, in neposredni programi zaščite cen, vključno s tarifami za dovajanje toka in spremenljivimi ali fiksnimi plačili premij
Förderregelung
ein Instrument, eine Regelung oder einen Mechanismus, das bzw. die bzw. der von einem Mitgliedstaat oder einer Gruppe von Mitgliedstaaten angewendet wird und die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen dadurch fördert, dass die Kosten dieser Energie gesenkt werden, ihr Verkaufspreis erhöht wird oder ihre Absatzmenge durch eine Verpflichtung zur Nutzung erneuerbarer Energie oder auf andere Weise gesteigert wird; dazu zählen unter anderem Investitionsbeihilfen, Steuerbefreiungen oder -erleichterungen, Steuererstattungen, Förderregelungen, die zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen verpflichten, einschließlich solcher, bei denen grüne Zertifikate verwendet werden, sowie direkte Preisstützungssysteme einschließlich Einspeisetarifen und der Zahlung einer gleitenden oder festen Prämie
program potpore
znači svaki instrument, program ili mehanizam koji primjenjuje država članica ili skupina država članica kojim se potiče uporaba energije iz obnovljivih izvora smanjenjem troškova te energije, povećanjem cijene po kojoj se može prodati ili povećanjem količine nabavljene energije na temelju obveze povezane s obnovljivom energijom ili na drugi način, što uključuje, ali se ne ograničuje na, potporu za ulaganje, oslobađanje od poreza ili njegovo smanjenje, povrat poreza, programe potpore za obveze povezane s obnovljivom energijom uključujući programe koji primjenjuju zelene certifikate i neposredne programe zaštite cijena uključujući tarife za opskrbu energijom te promjenjivo ili fiksno plaćanje premija
(6)renewable energy obligationobveznost glede energije iz obnovljivih virov
means a support scheme requiring energy producers to include a given share of energy from renewable sources in their production, requiring energy suppliers to include a given share of energy from renewable sources in their supply, or requiring energy consumers to include a given share of energy from renewable sources in their consumption, including schemes under which such requirements may be fulfilled by using green certificatespomeni program podpore, ki od proizvajalcev energije zahteva, da v svojo proizvodnjo vključijo določen delež energije iz obnovljivih virov, ki od dobaviteljev energije zahteva, da v svojo dobavo vključijo določen delež energije iz obnovljivih virov, ali ki od porabnikov energije zahteva, da v svojo porabo vključijo določen delež energije iz obnovljivih virov, kamor sodijo tudi programi, pri katerih se takšne zahteve lahko izpolnijo z zelenimi certifikati
Verpflichtung zur Nutzung erneuerbarer Energie
eine Förderregelung, durch die Energieproduzenten dazu verpflichtet werden, ihre Produktion zu einem bestimmten Anteil durch Energie aus erneuerbaren Quellen zu decken, durch die Energieversorger dazu verpflichtet werden, ihre Versorgung zu einem bestimmten Anteil durch Energie aus erneuerbaren Quellen zu decken, oder durch die Energieverbraucher dazu verpflichtet werden, ihren Verbrauch zu einem bestimmten Anteil durch Energie aus erneuerbaren Quellen zu decken; dazu zählen auch Regelungen, bei denen derartige Verpflichtungen durch Verwendung grüner Zertifikate erfüllt werden können
obveza povezana s obnovljivom energijom
znači program potpore kojim se od proizvođača energije zahtijeva da u svoju proizvodnju uključe određeni udio energije iz obnovljivih izvora, kojim se od opskrbljivača energijom zahtijeva da u svoju isporuku uključe određeni udio energije iz obnovljivih izvora ili kojim se od potrošača energije zahtijeva da u svoju potrošnju uključe određeni udio energije iz obnovljivih izvora, što uključuje programe u okviru kojih se ti zahtjevi mogu ispuniti uporabom zelenih certifikata
(7)financial instrumentfinančni instrument
means a financial instrument as defined in point (29) of Article 2 of Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Councilpomeni finančni instrument, kot je opredeljen v točki 29 člena 2 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta
Finanzinstrument
ein Finanzinstrument im Sinne von Artikel 2 Nummer 29 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates
financijski instrument
znači financijski instrument kako je definiran u članku 2. točki 29. Uredbe (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća
(8)SMEMSP
means a micro, small or medium-sized enterprise as defined in Article 2 of the Annex to Commission Recommendation 2003/361/ECpomeni mikro-, malo ali srednje podjetje, kot je opredeljeno v členu 2 Priloge k Priporočilu Komisije 2003/361/ES
KMU
Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen gemäß Artikel 2 des Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission
MSP
znači mikropoduzeće, malo ili srednje poduzeće kako je definirano člankom 2. Priloga Preporuci Komisije 2003/361/EZ
(9)waste heat and coldodvečna toplota in odvečni hlad
means unavoidable heat or cold generated as by-product in industrial or power generation installations, or in the tertiary sector, which would be dissipated unused in air or water without access to a district heating or cooling system, where a cogeneration process has been used or will be used or where cogeneration is not feasiblepomeni neizogibno toploto ali hlad, ki nastaneta kot stranski proizvod v industrijskih obratih ali elektrarnah ali v terciarnem sektorju in ki bi se brez dostopa do sistema daljinskega ogrevanja ali hlajenja neuporabljena odvedla v zrak ali vodo, kadar je bil ali bo uporabljen proces soproizvodnje ali kadar soproizvodnja ni izvedljiva
Abwärme und -kälte
unvermeidbare Wärme oder Kälte, die als Nebenprodukt in einer Industrieanlage, in einer Stromerzeugungsanlage oder im tertiären Sektor anfällt und die ungenutzt in Luft oder Wasser abgeleitet werden würde, wo kein Zugang zu einem Fernwärmesystem oder einem Fernkältesystem besteht, in dem ein Kraft-Wärme-Kopplungsprozess genutzt wird, genutzt werden wird oder in dem Kraft-Wärme-Kopplung nicht möglich ist
otpadna toplina i hladnoća
znači neizbježna toplina ili hladnoća proizvedena kao nusproizvod u industrijskim postrojenjima ili postrojenjima za proizvodnju energije, ili u uslužnom sektoru, koja bi bez pristupa sustavu centraliziranoga grijanja ili hlađenja neupotrijebljena bila rasuta u zrak ili vodu, ako je postupak kogeneracije proveden ili će biti proveden ili ako kogeneracija nije izvediva
(10)repoweringnadomestitev stare zmogljivosti z novo
means renewing power plants that produce renewable energy, including the full or partial replacement of installations or operation systems and equipment for the purposes of replacing capacity or increasing the efficiency or capacity of the installationpomeni obnovo elektrarn, ki proizvajajo energijo iz obnovljivih virov, vključno s popolno ali delno zamenjavo obratov ali operacijskih sistemov in naprav, da se nadomesti zmogljivost ali poveča učinkovitost ali zmogljivost obrata
Repowering
die Modernisierung von Kraftwerken, die erneuerbare Energie produzieren, einschließlich des vollständigen oder teilweisen Austauschs von Anlagen oder Betriebssystemen und -geräten zum Austausch von Kapazität oder zur Steigerung der Effizienz oder der Kapazität der Anlage
obnova kapaciteta
znači obnavljanje elektrana koje proizvode energiju iz obnovljivih izvora, uključujući potpunu ili djelomičnu zamjenu postrojenja ili pogonskih sustava i opreme za potrebe zamijene kapaciteta ili povećanja učinkovitosti ili kapaciteta postrojenja
(11)distribution system operatoroperater distribucijskega sistema
means an operator as defined in point (6) of Article 2 of Directive 2009/72/EC and in point (6) of Article 2 of Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Councilpomeni operaterja, kot je opredeljen v točki 6 člena 2 Direktive 2009/72/ES ter v točki 6 člena 2 Direktive 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta
Verteilernetzbetreiber
eine natürliche oder juristische Person im Sinne des Artikels 2 Nummer 6 der Richtlinie 2009/72/EG und des Artikels 2 Nummer 6 der Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
operator distribucijskog sustava
znači operator kako je definiran u članku 2. stavku 6. Direktive 2009/72/EZ i u članku 2. točki 6. Direktive 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća
(12)guarantee of originpotrdilo o izvoru
means an electronic document which has the sole function of providing evidence to a final customer that a given share or quantity of energy was produced from renewable sourcespomeni elektronski dokument, katerega edini namen je končnemu odjemalcu dokazati, da sta bila določen delež oziroma določena količina energije proizvedena iz obnovljivih virov
Herkunftsnachweis
ein elektronisches Dokument, das ausschließlich als Nachweis gegenüber einem Endkunden dafür dient, dass ein bestimmter Anteil oder eine bestimmte Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen produziert wurde
jamstvo o podrijetlu
znači elektronički dokument čija je jedina svrha dokazati krajnjem korisniku da je određeni udio ili količina energije proizvedena iz obnovljivih izvora
(13)residual energy mixpreostala mešanica energijskih virov
means the total annual energy mix for a Member State, excluding the share covered by cancelled guarantees of originpomeni skupno letno mešanico energijskih virov države članice, ki ne vključuje deleža, ki ga krijejo preklicana potrdila o izvoru
Restenergiemix
den jährlichen Gesamtenergiemix eines Mitgliedstaats unter Ausschluss des durch entwertete Herkunftsnachweise abgedeckten Anteils
preostala kombinacija izvora energije
znači ukupna godišnja kombinacija izvora energije za državu članicu, bez udjela obuhvaćenog poništenim jamstvima o podrijetlu
(14)renewables self-consumersamooskrbovalec z energijo iz obnovljivih virov
means a final customer operating within its premises located within confined boundaries or, where permitted by a Member State, within other premises, who generates renewable electricity for its own consumption, and who may store or sell self-generated renewable electricity, provided that, for a non-household renewables self-consumer, those activities do not constitute its primary commercial or professional activitypomeni končnega odjemalca, ki deluje na svoji posesti, nahajajoči se znotraj omejenih okvirov ali, kadar mu to dovoli država članica, na drugi posesti, ki proizvaja električno energijo iz obnovljivih virov za svojo lastno porabo in ki lahko shranjuje ali prodaja lastno proizvedeno električno energijo iz obnovljivih virov, če navedene dejavnosti negospodinjskim samooskrbovalcem z energijo iz obnovljivih virov ne predstavljajo osnovne poslovne ali poklicne dejavnosti
Eigenversorger im Bereich erneuerbare Elektrizität
einen Endkunden, der an Ort und Stelle innerhalb definierter Grenzen oder, sofern die Mitgliedstaaten das gestatten, an einem anderen Ort für seine Eigenversorgung erneuerbare Elektrizität erzeugt und eigenerzeugte erneuerbare Elektrizität speichern oder verkaufen darf, sofern es sich bei diesen Tätigkeiten — im Falle gewerblicher Eigenversorger im Bereich erneuerbare Elektrizität — nicht um die gewerbliche oder berufliche Haupttätigkeit handelt
potrošač vlastite obnovljive energije
znači krajnji korisnik koji djeluje u svojim prostorima smještenima unutar ograničenog područja ili, ako mu to dopuste države članice, u drugim prostorima, koji proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora za vlastitu potrošnju ili skladišti ili prodaje električnu energiju iz obnovljivih izvora koju je sam proizveo, uz uvjet da potrošačima vlastite energije iz obnovljivih izvora koji nisu kućanstva te aktivnosti ne čine njihovu glavnu komercijalnu ili profesionalnu djelatnost
(15)jointly acting renewables self-consumersskupaj delujoči samooskrbovalci z energijo iz obnovljivih virov
means a group of at least two jointly acting renewables self-consumers in accordance with point (14) who are located in the same building or multi-apartment blockpomeni skupino vsaj dveh samooskrbovalcev z energijo iz obnovljivih virov v skladu s točko 14, ki delujeta skupaj in ki se nahajata v isti stavbi ali istem večstanovanjskem bloku
gemeinsam handelnde Eigenversorger im Bereich erneuerbare Elektrizität
eine Gruppe von zumindest zwei gemeinsam handelnden Eigenversorgern im Bereich erneuerbare Elektrizität im Sinne der Nummer 14, die sich in demselben Gebäude oder Mehrfamilienhaus befinden
potrošači vlastite obnovljive energije koji djeluju zajednički
znači skupina koja se sastoji od barem dva potrošača vlastite obnovljive energije koji djeluju zajedničkiu skladu s točkom 14. koji su smješteni u istoj zgradi ili stambenom kompleksu
(16)renewable energy communityskupnost na področju energije iz obnovljivih virov
means a legal entity: a) which, in accordance with the applicable national law, is based on open and voluntary participation, is autonomous, and is effectively controlled by shareholders or members that are located in the proximity of the renewable energy projects that are owned and developed by that legal entity; b) the shareholders or members of which are natural persons, SMEs or local authorities, including municipalities; c) the primary purpose of which is to provide environmental, economic or social community benefits for its shareholders or members or for the local areas where it operates, rather than financial profitspomeni pravni subjekt: a) ki v skladu z veljavnim nacionalnim pravom temelji na odprti in prostovoljni udeležbi, je samostojen in ga dejansko nadzorujejo delničarji ali člani, ki se nahajajo v bližini projektov na področju energije iz obnovljivih virov, ki jih ima ta pravni subjekt v lasti in jih razvija; b) katerega delničarji ali člani so fizične osebe, MSP ali lokalni organi, vključno z občinami; c) katerega glavni cilj je zagotoviti okoljske, gospodarske ali socialne skupnostne koristi za svoje delničarje ali člane ali lokalna območja, kjer deluje, in ne toliko finančne dobičke
Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft
eine Rechtsperson, a) die, im Einklang mit den geltenden nationalen Rechtsvorschriften, auf offener und freiwilliger Beteiligung basiert, unabhängig ist und unter der wirksamen Kontrolle von Anteilseignern oder Mitgliedern steht, die in der Nähe der Projekte im Bereich erneuerbare Energie, deren Eigentümer und Betreiber diese Rechtsperson ist, angesiedelt sind, b) deren Anteilseigner oder Mitglieder natürliche Personen, lokale Behörden einschließlich Gemeinden, oder KMU sind, c) deren Ziel vorrangig nicht im finanziellen Gewinn, sondern darin besteht, ihren Mitgliedern oder Anteilseignern oder den Gebieten vor Ort, in denen sie tätig ist, ökologische, wirtschaftliche oder sozialgemeinschaftliche Vorteile zu bringen
zajednica obnovljive energije
znači pravni subjekt: (a) koji je, u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom, utemeljen na otvorenom i dobrovoljnom sudjelovanju, neovisan i pod stvarnim nadzorom dioničara ili članova smještenih u blizini projekata energije iz obnovljivih izvora kojih je taj pravni subjekt vlasnik ili ih on razvija; (b) čiji su dioničari ili članovi fizičke osobe, MSP-i ili lokalna tijela, uključujući općine; (c) čija je prvotna svrha pružiti okolišnu, gospodarsku ili socijalnu korist zajednice za svoje dioničare ili članove ili za lokalna područja na kojima djeluje, a ne financijska dobit
(17)renewables power purchase agreementpogodba o nakupu električne energije iz obnovljivih virov
means a contract under which a natural or legal person agrees to purchase renewable electricity directly from an electricity producerpomeni pogodbo, v kateri se fizična ali pravna oseba zaveže k nakupu električne energije iz obnovljivih virov neposredno pri proizvajalcu električne energije
Vertrag über den Bezug von erneuerbarem Strom
einen Vertrag, bei dem sich eine natürliche oder juristische Person bereit erklärt, unmittelbar von einem Elektrizitätsproduzenten erneuerbare Elektrizität zu beziehen
ugovor o kupnji obnovljive energije
znači ugovor na temelju kojeg je fizička ili pravna osoba pristala kupiti električnu energiju iz obnovljivih izvora izravno od proizvođača električne energije
(18)peer-to-peer tradingmedsebojno trgovanje
of renewable energy means the sale of renewable energy between market participants by means of a contract with pre-determined conditions governing the automated execution and settlement of the transaction, either directly between market participants or indirectly through a certified third-party market participant, such as an aggregator. The right to conduct peer-to-peer trading shall be without prejudice to the rights and obligations of the parties involved as final customers, producers, suppliers or aggregatorsz energijo iz obnovljivih virov pomeni prodajo energije iz obnovljivih virov med udeleženci na trgu na podlagi pogodbe z vnaprej določenimi pogoji, ki urejajo samodejno izvedbo in poravnavo transakcije neposredno med udeleženci na trgu ali posredno prek certificiranega tretjega udeleženca na trgu, kot je združevalec. Pravica do medsebojnega trgovanja ne posega v pravice in obveznosti vpletenih strani, ki jih imajo kot končni odjemalci, proizvajalci, dobavitelji ali združevalci
Peer-to-Peer-Geschäft
im Bereich erneuerbare Energie den Verkauf erneuerbarer Energie zwischen Marktteilnehmern auf Grundlage eines Vertrags mit vorab festgelegten Bedingungen für die automatische Abwicklung und Abrechnung der Transaktion, die entweder direkt zwischen den Beteiligten oder auf indirektem Wege über einen zertifizierten dritten Marktteilnehmer, beispielsweise einen Aggregator, erfolgt. Die Rechte und Pflichten der als Endkunden, Produzenten, Versorger oder Aggregatoren beteiligten Parteien bleiben vom Recht auf Peer-to-Peer-Geschäfte unberührt
uzajamno trgovanje (peer-to-peer)
energijom iz obnovljivih izvora znači prodaja energije iz obnovljivih izvora među sudionicima tržišta putem ugovora s unaprijed utvrđenim uvjetima kojima se uređuje automatsko izvršavanje i rješavanje transakcije izravno među sudionicima tržišta ili neizravno putem ovjerene treće strane koja sudjeluje na tržištu, poput agregatora. Pravom na uzajamno trgovanje ne dovode se u pitanje prava i obveze uključenih strana kao što su krajnji korisnici, proizvođači, opskrbljivači ili agregatori
(19)district heating, district coolingdaljinsko ogrevanje, daljinsko hlajenje
means the distribution of thermal energy in the form of steam, hot water or chilled liquids, from central or decentralised sources of production through a network to multiple buildings or sites, for the use of space or process heating or coolingpomeni distribucijo toplotne energije v obliki pare, vroče vode ali ohlajenih tekočin iz centralnih ali decentraliziranih proizvodnih virov prek omrežja do več zgradb ali zemljišč za namene ogrevanja ali hlajenja prostorov ali za procesno ogrevanje ali hlajenje
Fernwärme, Fernkälte
die Verteilung thermischer Energie in Form von Dampf, heißem Wasser oder kalten Flüssigkeiten von zentralen oder dezentralen Produktionsquellen über ein Netz an mehrere Gebäude oder Anlagen zur Nutzung von Raum- oder Prozesswärme oder -kälte
centralizirano grijanje ili centralizirano hlađenje
znači distribucija toplinske energije u obliku pare, vruće vode ili pothlađenih tekućina iz centralnih ili decentraliziranih izvora proizvodnje putem mreže u više zgrada ili na više lokacija radi uporabe za zagrijavanje ili hlađenje prostora ili procesa
(20)efficient district heating and coolingučinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje
means efficient district heating and cooling as defined in point (41) of Article 2 of Directive 2012/27/EUpomeni učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje, kot je opredeljeno v točki 41 člena 2 Direktive 2012/27/EU
effiziente Fernwärme- und Fernkälteversorgung
effiziente Fernwärme- und Fernkälteversorgung im Sinne von Artikel 2 Nummer 41 der Richtlinie 2012/27/EU
učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje
znači učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje kako je definirano u članku 2. točki 41. Direktive 2012/27/EU
(21)high-efficiency cogenerationsoproizvodnja z visokim izkoristkom
means high-efficiency cogeneration as defined in point (34) of Article 2 of Directive 2012/27/EUpomeni soproizvodnjo z visokim izkoristkom, kot je opredeljena v točki 34 člena 2 Direktive 2012/27/EU
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie 2012/27/EU
visokoučinkovita kogeneracija
znači visokoučinkovita kogeneracija kako je definirana u članku 2. točki 34. Direktive 2012/27/EU
(22)energy performance certificateenergetska izkaznica
means energy performance certificate as defined in point (12) of Article 2 of Directive 2010/31/EUpomeni energetsko izkaznico, kot je opredeljena v točki 12 člena 2 Direktive 2010/31/EU
Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz
einen Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz im Sinne von Artikel 2 Nummer 12 der Richtlinie 2010/31/EU
energetski certifikat
znači energetski certifikat kako je definiran u članku 2. točki 12. Direktive 2010/31/EU
(23)wasteodpadek
means waste as defined in point (1) of Article 3 of Directive 2008/98/EC, excluding substances that have been intentionally modified or contaminated in order to meet this definitionpomeni odpadek, kot je opredeljen v točki 1 člena 3 Direktive 2008/98/ES, in ne vključuje snovi, ki so bile namerno spremenjene ali onesnažene, da bi ustrezale tej opredelitvi
Abfall
Abfall im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 der Richtlinie 2008/98/EG, mit Ausnahme von Stoffen, die absichtlich verändert oder kontaminiert wurden, um dieser Definition zu entsprechen
otpad
znači otpad kako je definiran u članku 3. točki 1. Direktive 2008/98/EZ, isključujući tvari koje su namjerno modificirane ili kontaminirane radi prilagodbe ovoj definiciji
(24)biomassbiomasa
means the biodegradable fraction of products, waste and residues from biological origin from agriculture, including vegetal and animal substances, from forestry and related industries, including fisheries and aquaculture, as well as the biodegradable fraction of waste, including industrial and municipal waste of biological originpomeni biološko razgradljive dele proizvodov, odpadkov in ostankov biološkega izvora iz kmetijstva, vključno s snovmi rastlinskega in živalskega izvora, iz gozdarstva in z njima povezanih proizvodnih dejavnosti, vključno z ribištvom in akvakulturo, ter biološko razgradljive dele odpadkov, vključno z industrijskimi in komunalnimi odpadki biološkega izvora
Biomasse
den biologisch abbaubaren Teil von Produkten, Abfällen und Reststoffen biologischen Ursprungs der Landwirtschaft, einschließlich pflanzlicher und tierischer Stoffe, der Forstwirtschaft und damit verbundener Wirtschaftszweige, einschließlich der Fischerei und der Aquakultur sowie den biologisch abbaubaren Teil von Abfällen, darunter auch Industrie- und Haushaltsabfälle biologischen Ursprungs
biomasa
znači biorazgradiv dio proizvoda, otpada i ostataka biološkog podrijetla iz poljoprivrede, uključujući tvari biljnog i životinjskog podrijetla, iz šumarstva i s njima povezanih proizvodnih djelatnosti, uključujući ribarstvo i akvakulturu, te biorazgradiv udio otpada, uključujući industrijski i komunalni otpad biološkog podrijetla
(25)agricultural biomasskmetijska biomasa
means biomass produced from agriculturepomeni biomaso, proizvedeno v kmetijstvu
landwirtschaftliche Biomasse
Biomasse aus der Landwirtschaft
poljoprivredna biomasa
znači biomasa proizvedena u poljoprivredi
(26)forest biomassgozdna biomasa
means biomass produced from forestrypomeni biomaso, proizvedeno v gozdarstvu
fortwirtschaftliche Biomasse
Biomasse aus der Forstwirtschaft
šumska biomasa
znači biomasa proizvedena u šumarstvu
(3) UL L 124, 20.5.2003, str. 36.
(27)biomass fuelsbiomasna goriva
means gaseous and solid fuels produced from biomasspomeni plinasta in trdna goriva, proizvedena iz biomase
Biomasse-Brennstoffe
gasförmige und feste Kraft- und Brennstoffe, die aus Biomasse hergestellt werden
goriva iz biomase
znači plinovita i kruta goriva proizvedena iz biomase
(28)biogasbioplin
means gaseous fuels produced from biomasspomeni plinasta goriva, proizvedena iz biomase
Biogas
gasförmige Kraft- und Brennstoffe, die aus Biomasse hergestellt werden
bioplin
znači plinovita goriva proizvedena iz biomase
(29)biowastebiološki odpadki
means biowaste as defined in point (4) of Article 3 of Directive 2008/98/ECpomeni biološke odpadke, kot so opredeljeni v točki 4 člena 3 Direktive 2008/98/ES
Bioabfall
Bioabfall im Sinne des Artikels 3 Nummer 4 der Richtlinie 2008/98/EG
biološki otpad
znači biološki otpad kako je definiran u članku 3. točki 4. Direktive 2008/98/EZ
(30)sourcing areaobmočje izvora
means the geographically defined area from which the forest biomass feedstock is sourced, from which reliable and independent information is available and where conditions are sufficiently homogeneous to evaluate the risk of the sustainability and legality characteristics of the forest biomasspomeni geografsko opredeljeno območje, s katerega izvirajo surovine gozdne biomase, s katerega so na voljo zanesljive in neodvisne informacije ter kjer so pogoji dovolj homogeni, da se lahko ocenijo tveganja glede trajnostnih značilnosti gozdne biomase in njenih značilnosti glede zakonitosti
Gewinnungsgebiet
das geografisch definierte Gebiet, in dem die forstwirtschaftlichen Biomasse-Rohstoffe gewonnen werden, zu dem zuverlässige und unabhängige Informationen verfügbar sind und in dem die Bedingungen homogen genug sind, um das Risiko in Bezug auf die Nachhaltigkeit und Rechtmäßigkeit der forstwirtschaftlichen Biomasse zu bewerten
područje nabave
znači geografski utvrđeno područje iz kojeg potječe sirovina šumske biomase, za koje su dostupni pouzdani i neovisni podatci i na kojem su uvjeti dovoljno homogeni da se procijeni rizik u pogledu svojstava održivosti i zakonitosti šumske biomase
(31)forest regenerationobnovitev gozda
means the re-establishment of a forest stand by natural or artificial means following the removal of the previous stand by felling or as a result of natural causes, including fire or stormpomeni ponovno vzpostavitev gozdnega sestoja z naravnimi ali umetnimi sredstvi po odstranitvi prejšnjega sestoja s posekom ali zaradi naravnih vzrokov, vključno z ognjem ali neurjem
Walderneuerung
die Wiederaufforstung eines Waldbestands mithilfe natürlicher oder künstlicher Mittel nach der Entnahme des früheren Bestands durch Fällung oder aufgrund natürlicher Ursachen, einschließlich Feuer oder Sturm
obnova šume
znači ponovna uspostava šumske sastojine prirodnim ili umjetnim načinima nakon uklanjanja prethodne sastojine sječom ili zbog prirodnih uzroka, uključujući vatru i oluju
(32)bioliquidsdruga tekoča biogoriva
means liquid fuel for energy purposes other than for transport, including electricity and heating and cooling, produced from biomasspomeni tekoča goriva za energetske namene, razen za uporabo v prometu, tudi za električno energijo ter ogrevanje in hlajenje, proizvedena iz biomase
flüssige Biobrennstoffe
flüssige Brennstoffe, die aus Biomasse hergestellt werden und für den Einsatz zu energetischen Zwecken, mit Ausnahme des Transports, einschließlich Elektrizität, Wärme und Kälte, bestimmt sind
tekuće biogorivo
znači tekuće gorivo koje se upotrebljava za energetske svrhe, osim za promet, uključujući električnu energiju i energiju za grijanje i hlađenje, proizvedeno iz biomase
(33)biofuelspogonska biogoriva
means liquid fuel for transport produced from biomasspomeni tekoča goriva za uporabo v prometu, proizvedena iz biomase
Biokraftstoffe
flüssige Kraftstoffe für den Verkehr, die aus Biomasse hergestellt werden
biogorivo
znači tekuće biogorivo namijenjeno uporabi u prometu proizvedeno iz biomase
(34)advanced biofuelsnapredna pogonska biogoriva
means biofuels that are produced from the feedstock listed in Part A of Annex IXpomeni pogonska biogoriva, proizvedena iz surovin, navedenih v delu A Priloge IX
fortschrittliche Biokraftstoffe
Biokraftstoffe, die aus in Anhang IX Teil A aufgeführten Rohstoffen hergestellt werden
napredna biogoriva
znači biogoriva koja su proizvedena od sirovina navedenih u dijelu A Priloga IX.
(35)recycled carbon fuelsreciklirana ogljična goriva
means liquid and gaseous fuels that are produced from liquid or solid waste streams of non-renewable origin which are not suitable for material recovery in accordance with Article 4 of Directive 2008/98/EC, or from waste processing gas and exhaust gas of non-renewable origin which are produced as an unavoidable and unintentional consequence of the production process in industrial installationspomeni tekoča in plinasta goriva, ki se proizvajajo iz tokov tekočih ali trdnih odpadkov neobnovljivega izvora, ki niso primerni za snovno predelavo v skladu s členom 4 Direktive 2008/98/ES, ali iz plina iz predelave odpadkov in izpušnega plina neobnovljivega izvora, ki se proizvaja kot neizogibna in nenamerna posledica proizvodnega procesa v industrijskih obratih
wiederverwertete kohlenstoffhaltige Kraftstoffe
flüssige und gasförmige Kraftstoffe, die aus flüssigen oder festen Abfallströmen nicht erneuerbaren Ursprungs, die für eine stoffliche Verwertung gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2008/98/EG nicht geeignet sind, hergestellt werden, sowie aus Gas aus der Abfallverarbeitung und Abgas nicht erneuerbaren Ursprungs, die zwangsläufig und unbeabsichtigt infolge der Produktionsprozesse in Industrieanlagen entstehen
goriva iz recikliranog ugljika
znači tekuća i plinovita goriva proizvedena iz tekućih ili krutih tokova otpada neobnovljiva podrijetla koji nisu prikladni za oporabu materijala u skladu s člankom 4. Direktive 2008/98/EZ ili plin iz obrade otpada i ispušni plin neobnovljiva podrijetla koji su proizvedeni kao neizbježni i nisu namjerna posljedica proizvodnog procesa u industrijskim postrojenjima
(36)renewable liquid and gaseous transport fuels of non-biological origintekoča in plinasta goriva iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, namenjena uporabi v prometu
means liquid or gaseous fuels which are used in the transport sector other than biofuels or biogas, the energy content of which is derived from renewable sources other than biomasspomeni tekoča ali plinasta goriva za uporabo v prometnem sektorju, ki niso pogonska biogoriva ali bioplin in katerih energijska vsebnost izhaja iz obnovljivih virov, ki niso biomasa
flüssige oder gasförmige erneuerbare Kraftstoffe für den Verkehr nicht biogenen Ursprungs
flüssige oder gasförmige im Verkehrssektor eingesetzte Kraftstoffe mit Ausnahme von Biokraftstoffen oder Biogas, deren Energiegehalt aus erneuerbaren Energiequellen mit Ausnahme von Biomasse stammt
obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla namijenjena uporabi u prometu
znači tekuća ili plinovita goriva koja se upotrebljavaju u prometu, a koja nisu biogoriva ni bioplin, čiji energetski sadržaj potječe iz obnovljivih izvora energije koji nisu biomasa
(37)low indirect land-use change-risk biofuels, bioliquids and biomass fuelspogonska biogoriva, druga tekoča biogoriva in biomasna goriva z nizkim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljišč
means biofuels, bioliquids and biomass fuels, the feedstock of which was produced within schemes which avoid displacement effects of food and feed-crop based biofuels, bioliquids and biomass fuels through improved agricultural practices as well as through the cultivation of crops on areas which were previously not used for cultivation of crops, and which were produced in accordance with the sustainability criteria for biofuels, bioliquids and biomass fuels laid down in Article 29pomeni pogonska biogoriva, druga tekoča biogoriva in biomasna goriva, katerih surovine so bile proizvedene v okviru sistemov, ki se z izboljšanimi kmetijskimi praksami pa tudi pridelavo poljščin na območjih, ki se pred tem niso uporabljala za gojenje poljščin, izogibajo izpodrivalnemu učinkov pogonskih biogoriv, drugih tekočih biogoriv in biomasnih goriv iz poljščin, ki se uporabljajo za živila in krmo, in ki so bila proizvedena v skladu s trajnostnimi merili za pogonska biogoriva, druga tekoča biogoriva in biomasna goriva iz člena 29
Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe, bei denen ein geringes Risiko indirekter Landnutzungsänderungen besteht
Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe, deren Rohstoffe im Rahmen von Systemen hergestellt wurden, bei denen die Verdrängungseffekte von aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen produzierten Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen und Biomasse-Brennstoffen durch verbesserte Landbewirtschaftungsmethoden sowie den Anbau von Kulturpflanzen auf zuvor nicht für den Anbau genutzten Flächen vermieden werden, und die in Einklang mit den in Artikel 29 aufgeführten Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe hergestellt wurden
biogoriva, tekuća biogoriva i biogoriva iz biomase s niskim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta
znači biogoriva, tekuća biogoriva i biogoriva iz biomase čije su sirovine proizvedene u okviru programa kojima se izbjegavaju učinci premještanja biogoriva, tekućih biogoriva i biogoriva iz biomase koja se temelje na kulturama za proizvodnju hrane i hrane za životinje putem poboljšanih poljoprivrednih praksi, kao i putem uzgoja kultura na područjima koja prethodno nisu upotrebljavana za uzgoj kultura i koja su proizvedena u skladu s kriterijima održivosti za biogoriva, tekuća biogoriva biogoriva iz biomase navedenima u članku 29.
(38)fuel supplierdobavitelj goriva
means an entity supplying fuel to the market that is responsible for passing fuel through an excise duty point or, in the case of electricity or where no excise is due or where duly justified, any other relevant entity designated by a Member Statepomeni subjekt, ki oskrbuje trg z gorivom in je odgovoren za prenos goriva skozi kraj, kjer je treba plačati trošarino, ali – v primeru električne energije ali če trošarine ni treba plačati ali v ustrezno utemeljenih primerih – kateri koli drug ustrezen subjekt, ki ga določi država članica
Kraftstoffanbieter
eine Rechtsperson, die für die Abgabe von Kraftstoff an einer Verbrauchsteuerstelle zuständig ist oder, im Fall von Elektrizität, oder in dem Fall, dass keine Verbrauchsteuer anfällt, oder in anderen hinreichend begründeten Fällen, jede andere von einem Mitgliedstaat benannte Rechtsperson
opskrbljivač gorivom
znači subjekt koji opskrbljuje tržište gorivom odgovoran za prolaz goriva kroz točku kontrole kojoj podliježe trošarinska roba ili, u slučaju električne energije, ili ako se ne plaća trošarina, ili ako je propisno utemeljeno, bilo koje drugo relevantno tijelo koje imenuje država članica
(39)starch-rich cropspoljščine z visoko vsebnostjo škroba
means crops comprising mainly cereals, regardless of whether the grains alone or the whole plant, such as in the case of green maize, are used; tubers and root crops, such as potatoes, Jerusalem artichokes, sweet potatoes, cassava and yams; and corm crops, such as taro and cocoyampomeni poljščine, večinoma žitarice (ne glede na to, ali se uporabijo le zrna ali pa se uporabi cela rastlina, kot v primeru silažne koruze), gomoljnice in korenovke (kot so krompir, topinambur, sladki krompir, maniok in jam) ter stebelne gomoljnice (kot sta kolokazija in malanga)
Kulturpflanzen mit hohem Stärkegehalt
Pflanzen, unter die überwiegend Getreide, ungeachtet dessen, ob nur die Körner oder, wie bei Grünmais, die gesamte Pflanze verwendet wird, Knollen- und Wurzelfrüchte, wie Kartoffeln, Topinambur, Süßkartoffeln, Maniok und Yamswurzeln, sowie Knollenfrüchte, wie Taro und Cocoyam, fallen
kulture bogate škrobom
znači kulture koje se sastoje uglavnom od žitarica, bez obzira na to koriste li se isključivo zrna ili se koristi cijela biljka, kao u slučaju zelenog kukuruza, gomolja i korjenastih kultura, poput krumpira, čičoka, slatkih krumpira, manioke i jama, te izdanaka korijenja, poput taroa i cocoyama
(40)food and feed cropspoljščine, ki se uporabljajo za živila in krmo
means starch-rich crops, sugar crops or oil crops produced on agricultural land as a main crop excluding residues, waste or ligno-cellulosic material and intermediate crops, such as catch crops and cover crops, provided that the use of such intermediate crops does not trigger demand for additional landpomeni poljščine z visoko vsebnostjo škroba, rastline za pridelavo sladkorja ali oljnice, ki se pridelujejo na kmetijskih zemljiščih kot glavne poljščine in ne vključujejo ostankov, odpadkov ali lesne celuloze, kakor tudi ne vmesnih poljščin, kot so dosevki in pokrovne poljščine, če uporaba takih vmesnih poljščin ne sproži potrebe po dodatnih zemljiščih
Nahrungs- und Futtermittelpflanzen
Kulturpflanzen mit hohem Stärkegehalt, Zuckerpflanzen oder Ölpflanzen, die als Hauptkulturen auf landwirtschaftlichen Flächen produziert werden, ausgenommen Reststoffe, Abfälle und lignozellulosehaltiges Material, und Zwischenfrüchte wie Zweitfrüchte und Deckpflanzen, es sei denn, die Verwendung solcher Zwischenfrüchte führt zu einer zusätzlichen Nachfrage nach Land
kulture za proizvodnju hrane i hrane za životinje
znači kulture bogate škrobom, šećerne kulture ili uljarice proizvedene na poljoprivrednom zemljištu kao glavne kulture, isključujući ostatke, otpad ili lignocelulozni materijal i međuusjevi, kao što su postrni usjevi i pokrovni usjevi, uz uvjet da uporaba takvih međuusjeva ne dovodi do potražnje za dodatnim zemljištem
(41)ligno-cellulosic materiallesna celuloza
means material composed of lignin, cellulose and hemicellulose, such as biomass sourced from forests, woody energy crops and forest-based industries' residues and wastespomeni material, sestavljen iz lignina, celuloze in hemiceluloze, kot so biomasa, pridobljena iz gozdov, gozdne energijske poljščine ter ostanki in odpadki iz gozdarstva
lignozellulosehaltiges Material
Material, das aus Lignin, Zellulose und Hemizellulose besteht, wie Biomasse aus Wäldern, holzartige Energiepflanzen sowie Reststoffe und Abfälle aus der forstbasierten Wirtschaft
lignocelulozni materijal
znači materijal koji se sastoji od lignina, celuloze i hemiceluloze, poput biomase dobivene iz šuma, drvenih energetskih kultura i šumskih industrijskih ostataka i otpada
(42)non-food cellulosic materialneživilska celuloza
means feedstock mainly composed of cellulose and hemicellulose, and having a lower lignin content than ligno-cellulosic material, including food and feed crop residues, such as straw, stover, husks and shells; grassy energy crops with a low starch content, such as ryegrass, switchgrass, miscanthus, giant cane; cover crops before and after main crops; ley crops; industrial residues, including from food and feed crops after vegetal oils, sugars, starches and protein have been extracted; and material from biowaste, where ley and cover crops are understood to be temporary, short-term sown pastures comprising grass-legume mixture with a low starch content to obtain fodder for livestock and improve soil fertility for obtaining higher yields of arable main cropspomeni surovine, ki so pretežno sestavljene iz celuloze in hemiceluloze ter imajo nižjo vsebnost lignina kot lesna celuloza, kar vključuje ostanke poljščin, ki se uporabljajo za živila in krmo (kot so slama, koruzna stebla, ličje in lupine), travnate energijske poljščine z nizko vsebnostjo škroba (kot so ljuljka, proso, miskant in navadna kanela), pokrovne poljščine pred in za glavnimi poljščinami, poljščine na prahi, industrijske ostanke (vključno z ostanki poljščin, ki se uporabljajo za živila in krmo, potem ko so bili izločeni rastlinska olja, sladkorji, škrob in proteini) in materiale iz bioloških odpadkov, pri čemer se poljščine na prahi in pokrovne poljščine razume kot začasne, kratkoročne posejane travnike, ki vsebujejo mešanico trav in stročnic z nizko vsebnostjo škroba in so namenjeni pridobivanju krme za živino in izboljšanju rodovitnosti tal zaradi višjih donosov glavnih poljščin
zellulosehaltiges Non-Food-Material
Rohstoffe, die überwiegend aus Zellulose und Hemizellulose bestehen und einen niedrigeren Lignin-Gehalt als lignozellulosehaltiges Material haben; es umfasst Reststoffe von Nahrungs- und Futtermittelpflanzen wie Stroh, Spelzen, Hülsen und Schalen, grasartige Energiepflanzen mit niedrigem Stärkegehalt wie Weidelgras, Rutenhirse, Miscanthus, und Pfahlrohr, Zwischenfrüchte vor und nach Hauptkulturen, Untersaaten, industrielle Reststoffe, einschließlich Nahrungs- und Futtermittelpflanzen nach Extraktion von Pflanzenölen, Zucker, Stärken und Protein, sowie Material aus Bioabfall; als Untersaaten und Deckpflanzen werden vorübergehend angebaute Weiden mit Gras-Klee-Mischungen mit einem niedrigen Stärkegehalt bezeichnet, die zur Fütterung von Vieh sowie dazu dienen, die Bodenfruchtbarkeit im Interesse höherer Ernteerträge bei den Ackerhauptkulturen zu verbessern
neprehrambeni celulozni materijali
znači sirovine koje se uglavnom sastoje od celuloze i hemiceluloze te imaju manji udio lignina od lignoceluloznog materijala; što uključuje ostatke kultura za proizvodnju hrane i hrane za životinje, poput slame, kukuruznih stabljika, pljeve i ljusaka, travnate energetske kulture s malim udjelom škroba, poput ljulja, proso trave, trave Miscanthus, divovske trske, pokrovnih usjeva prije i nakon glavnih usjeva, kulture za ugar, industrijske ostatke, uključujući ostatke kultura za proizvodnju hrane i hrane za životinje nakon ekstrakcije biljnih ulja, šećera, škroba i proteina, te materijal od biološkog otpada, kada se kulture za ugar i pokrovne usjeve smatraju kao privremeni, kratkoročno zasijani pašnjaci koji obuhvaćaju kombinaciju trave i mahunarki s malim udjelom škroba kako bi se dobila stočna hrana za stoku i poboljšala plodnost tla radi dobivanja većih prinosa ratarskih glavnih usjeva
(43)residueostanek
means a substance that is not the end product(s) that a production process directly seeks to produce; it is not a primary aim of the production process and the process has not been deliberately modified to produce itpomeni snov, ki ni eden od končnih proizvodov, ki bi bil neposredni cilj proizvodnega postopka; ni primarni cilj proizvodnega postopka in za proizvodnjo te snovi postopek ni bil namerno spremenjen
Reststoff
einen Stoff, der kein Endprodukt ist, dessen Produktion durch den Produktionsprozess unmittelbar angestrebt wird; er stellt nicht das primäre Ziel des Produktionsprozesses dar, und der Prozess wurde nicht absichtlich geändert, um ihn zu produzieren
ostatci
znači tvar koja nije konačni proizvod koji je neposredan cilj proizvodnog postupka; ona nije primarni cilj proizvodnog postupka i postupak nije bio namjerno izmijenjen radi njezine proizvodnje
(44)agricultural, aquaculture, fisheries and forestry residuesostanki iz kmetijstva, akvakulture, ribištva in gozdarstva
means residues that are directly generated by agriculture, aquaculture, fisheries and forestry and that do not include residues from related industries or processingpomeni ostanke, ki neposredno nastajajo v kmetijstvu, akvakulturi, ribištvu in gozdarstvu in ne zajemajo ostankov, ki nastajajo v z njimi povezanih panogah ali predelavi
Reststoffe aus Landwirtschaft, Aquakultur, Fischerei und Forstwirtschaft
Reststoffe, die unmittelbar in der Landwirtschaft, Aquakultur, Fischerei und Forstwirtschaft entstanden sind; sie umfassen keine Reststoffe aus damit verbundenen Wirtschaftszweigen oder aus der Verarbeitung
ostatci iz poljoprivrede, akvakulture, ribarstva i šumarstva
znači ostatci koji su izravno proizvedeni u okviru djelatnosti poljoprivrede, akvakulture, ribarstva i šumarstva, a koji ne uključuju ostatke iz povezanih industrija ili prerade
(45)actual valuedejanska vrednost
means the greenhouse gas emissions savings for some or all of the steps of a specific biofuel, bioliquid or biomass fuel production process, calculated in accordance with the methodology laid down in Part C of Annex V or Part B of Annex VIpomeni prihranke emisij toplogrednih plinov med nekaterimi ali vsemi stopnjami postopka proizvodnje določenega pogonskega biogoriva, drugega tekočega biogoriva ali biomasnega goriva, izračunane v skladu z metodologijo iz dela C Priloge V ali dela B Priloge VI
tatsächlicher Wert
die Treibhausgaseinsparungen bei einigen oder allen Schritten eines speziellen Produktionsverfahrens für Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe oder Biomasse-Brennstoffe, berechnet anhand der Methode in Anhang V Teil C oder Anhang VI Teil B
stvarna vrijednost
znači ušteda emisije stakleničkih plinova za neke ili za sve faze specifičnog proizvodnog procesa biogoriva, tekućeg biogoriva ili goriva iz biomase izračunana u skladu s metodologijom iz dijela C Priloga V. ili dijela B Priloga VI.
(46)typical valuetipična vrednost
means an estimate of the greenhouse gas emissions and greenhouse gas emissions savings for a particular biofuel, bioliquid or biomass fuel production pathway, which is representative of the Union consumptionpomeni oceno emisij toplogrednih plinov in prihrankov emisij toplogrednih plinov med postopkom proizvodnje določenega pogonskega biogoriva, drugega tekočega biogoriva ali biomasnega goriva, ki je reprezentativna za porabo v Uniji
typischer Wert
den Schätzwert der Treibhausgasemissionen und der entsprechenden Treibhausgaseinsparungen bei einem bestimmten Produktionsweg für Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe oder Biomasse-Brennstoffe, der für den Verbrauch in der Union repräsentativ ist
tipična vrijednost
znači procjena emisija stakleničkih plinova i uštede emisija stakleničkih plinova za proces dobivanja određenog biogoriva, tekućeg biogoriva ili goriva iz biomase, koja je reprezentativna za potrošnju Unije
(47)default valueprivzeta vrednost
means a value derived from a typical value by the application of pre-determined factors and that may, in circumstances specified in this Directive, be used in place of an actual valuepomeni vrednost, izračunano na podlagi tipične vrednosti z uporabo vnaprej določenih dejavnikov, ki se lahko pod pogoji, določenimi v tej direktivi, uporablja namesto dejanske vrednosti
Standardwert
den von einem typischen Wert durch Anwendung vorab festgelegter Faktoren abgeleiteten Wert, der unter in dieser Richtlinie festgelegten Bedingungen anstelle eines tatsächlichen Werts verwendet werden kann
zadana vrijednost
znači vrijednost koja proizlazi iz tipične vrijednosti primjenom prethodno utvrđenih faktora i koja se, pod okolnostima navedenim u ovoj Direktivi, može primjenjivati umjesto stvarne vrijednosti

Področni standardi

SIST EN 62271-100 Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 100. del: Izmenični odklopniki

3Terms and definitions Izrazi in definicije
For the purpose of this document, the terms and definitions of IEC 60050-441 and IEC 62271-1 apply. Some of them are recalled here for ease of reference.
Additional terms and definitions are classified so as to be aligned with the classification used in IEC 60050-441.
Za namene tega dokumenta se uporabljajo izrazi in definicije, podani v IEC 60050-441 in IEC 62271-1. Nekateri so v tem besedilu ponovljeni zaradi lažjega sklicevanja.
Dodatni pojmi in definicije so razvrščeni tako, da so usklajeni s razvrstitvijo, uporabljeno v IEC 60050-441.
3.1.109earth fault factorfaktor zemeljskega stika
ratio, at a selected location of a three-phase system (generally the point of installation of an equipment) and for a given system configuration, of the highest r.m.s. phase-to-earth power-frequency voltage on a sound phase during a fault to earth (affecting one or more phases at any point) to the r.m.s. phase-to-earth power-frequency voltage which would be obtained at the selected location without the fault
NOTE 1 This factor is a pure numerical ratio (generally higher than 1) and characterises in general terms the earthing conditions of a system as viewed from the stated location, independently of the actual operating values of the voltage at that location. The "earth fault factor" is the product of √3 and the "factor of earthing" which has been used in the past.
NOTE 2 The earth fault factors are calculated from the phase-sequence impedance components of the system, as viewed from the selected location, using for any rotating machines the subtransient reactance.
NOTE 3 If, for all credible system configurations, the zero-sequence reactance is less than three times the positive sequence reactance and if the zero-sequence resistance does not exceed the positive sequence reactance, the earth fault factor will not exceed 1,4.
na izbrani lokaciji trifaznega sistema (običajno točka inštalacije opreme) in za dano obliko sistema, razmerje med najvišjo efektivno vrednostjo fazne napetosti omrežne frekvence na neokvarjeni fazi v času zemeljskega stika (ki v vsaki točki vpliva na eno ali več faz) in efektivno vrednostjo fazne napetosti omrežne frekvence, ki bi bila dobljena na izbrani lokaciji brez okvare
OPOMBA 1: Ta faktor je zgolj številčno razmerje (običajno višje od 1) in v splošnem označuje pogoje ozemljitve sistema, glede na navedeno lokacijo, neodvisno od dejanskih obratovalnih vrednosti napetosti na tej lokaciji. "Faktor zemeljskega stika" je zmnožek √3 in "faktorja ozemljitve", ki se je uporabljal v preteklosti.
OPOMBA 2: Faktorji zemeljskega stika se izračunajo iz faznega zaporedja komponent impedance sistema glede na izbrano lokacijo in to z uporabo subtranzientne reaktance kateregakoli rotacijskega stroja.
OPOMBA 3: Če za vse verodostojne konfiguracije sistema velja, da je rektanca ničelnega zaporedja manjša od trikratne reaktance pozitivnega zaporedja in če upornost ničelnega zaporedja ne presega reaktance pozitivnega zaporedja, faktor zemeljskega stika ne bo večji od 1,4.
3.1.112single capacitor bankenojna kondenzatorska baterija
bank of shunt capacitors in which the inrush current is limited by the inductance of the supply system and the capacitance of the bank of capacitors being energised, there being no other capacitors connected in parallel to the system sufficiently close to increase the inrush current appreciablybaterija vzporedno vezanih kondezatorjev, pri katerih je vklopni tok omejen z induktivnostjo napajalnega sistema in kapacitivnostjo kondezatorske baterije pod napetostjo, pri čemer ni noben drug kondenzator vezan vzporedno s sistemom dovolj blizu, da bi občutno povečal vklopni tok
3.1.113multiple (parallel) capacitor bank
back-to-back capacitor bank
večdelna (vzporedna) kondenzatorska baterija
(preklopna) kondenzatorska baterija s povratno električno močjo
bank of shunt capacitors or capacitor assemblies each of them switched independently to the supply system, the inrush current of one unit being appreciably increased by the capacitors already connected to the supplybaterija iz vzporednih kondezatorjev ali sestavov kondenzatorjev, kjer je vsak neodvisno priklopljen na napajalni sistem, pri čemer se vklopni tok ene enote znatno poveča zaradi kondenzatorjev, ki so že priključeni na napajalni vir
3.1.115out-of-phase conditionszunajfazni pogoji, fazno neskladje?
abnormal circuit conditions of loss or lack of synchronism between the parts of an electrical system on either side of a circuit-breaker in which, at the instant of operation of the circuit-breaker, the phase angle between rotating vectors, representing the generated voltages on either side, exceeds the normal value
NOTE The requirements of this standard cater for the great majority of applications of circuit-breakers intended for switching during out-of-phase conditions. Out-of-phase angles corresponding to the specified power frequency recovery voltages are given in 6.110.3. For extreme service conditions see 8.103.3.
nenormalni pogoji v tokokrogu pri izgubi ali slabem sinhronizmu med deli električnega omrežja na obeh straneh odklopnika, ko v trenutku delovanja odklopnika fazni kot med vrtljivimi vektorji, ki predstavljajo generatorske napetosti na obeh straneh, presega normalno vrednost
OPOMBA: Zahteve tega standarda ustrezajo veliki večini uporabe odklopnikov, ki so namenjeni preklopljanju v času faznega neskladja. Zunajfazni koti, ki ustrezajo določenim povratnim omrežnim napetostim, so podani v 6.110.3. Za ekstremne obratovalne pogoje glej 8.103.3.
3.1.132cable systemkabelsko omrežje
system in which the TRV during breaking of terminal fault at 100 % of short-circuit breaking current does not exceed the two-parameter envelope derived from Table 1 of this standard
NOTE 1 This definition is restricted to systems of rated voltages higher than 1 kV and less than 100 kV.
NOTE 2 Circuit-breakers of indoor substations with cable connection are generally in cable-systems.
NOTE 3 A circuit-breaker in an outdoor substation is considered to be in a cable-system if the total length of cable (or equivalent length when capacitors are also present) connected on the supply side of the circuit-breaker is at least 100 m. However if in an actual case with an equivalent length of cable shorter than 100 m a calculation can show that the actual TRV is covered by the envelope defined from Table 1, then this system is considered as a cable system.
NOTE 4 The capacitance of cable-systems on the supply side of circuit-breakers is provided by cables and/or capacitors and/or insulated bus.
omrežje, v katerem TRV (prehodna povratna napetost) med prekinitvijo okvare na priključku pri 100 % izklopnem kratkostičnem toku ne presega dvoparametrske ovojnice, navedene v Preglednici 1 tega standarda OPOMBA 1: Ta opredelitev je omejena na omrežja naznačenih napetosti nad 1 kV in pod 100 kV.
OPOMBA 2:Odklopniki notranjih transformatorskih postaj s kabelsko povezavo so običajno v kabelskih omrežjih.
OPOMBA 3: Odklopnik v zunanji transformatorski postaji se šteje za kabelsko omrežje, če je celotna dolžina kabla (ali ekvivalentna dolžina, če so prisotni tudi kondenzatorji) priključena na napajalni strani odklopnika, najmanj 100 m. Če pa je v konkretnem primeru ekvivalentna dolžina kabla manjša od 100 m in se lahko z izračunom prikaže, da je dejanska TRV znotraj ovojnice, določene v Preglednici 1, se to omrežje tudi šteje za kabelsko omrežje.
OPOMBA 4: Kapacitivnost kabelskih omrežij na napajalni strani odklopnikov zagotavljajo kabli in/ali kondenzatorji in/ali izolirana zbiralka.
3.1.133line systemnadzemno omrežje
system in which the TRV during breaking of terminal fault at 100 % of short-circuit breaking current is covered by the two-parameter envelope derived from Table 2 of this standard and exceeds the two-parameter envelope derived from Table 1 of this standard
NOTE 1 This definition is restricted to systems of rated voltages equal to or higher than 15 kV and less than 100 kV.
NOTE 2 In line-systems, no cable is connected on the supply side of the circuit-breaker, with the possible exception of a total length of cable less than 100 m between the circuit-breaker and the supply transformer(s)
NOTE 3 Systems with overhead lines directly connected to a busbar (without intervening cable connections) are typical examples of line-systems.
omrežje, v katerem je TRV (prehodna povratna napetost), med prekinitvijo okvare na priključku pri 100 % izklopnem kratostičnem toku, znotraj dvoparametrske ovojnice, podane v Preglednici 2 tega standarda, in presega dvoparametrsko ovojnico Preglednice 1 tega standarda
OPOMBA 1: Ta definicija je omejena na omrežja naznačenih napetosti, ki so enake ali višje od 15 kV in nižje od 100 kV.
OPOMBA 2: V nadzemnih omrežjih ni na napajalni strani odklopnika priključen noben kabel, pri čemer je mogoča izjema, če je skupna dolžina kabla med odklopnikom in napajalnim transformatorjem(ji), manjša od 100 m.
OPOMBA 3: Omrežja nadzemnih vodov, neposredno povezanih z zbiralko (brez vmesnih kabelskih povezav), so tipični primeri nadzemnih omrežij.
3.7.133opening timeodpiralni čas
opening time of a circuit-breaker defined according to the tripping method as stated below and with any time delay device forming an integral part of the circuit-breaker adjusted to its minimum setting:
a) for a circuit-breaker tripped by any form of auxiliary power, the opening time is the interval of time between the instant of energising the opening release, the circuit-breaker being in the closed position, and the instant when the arcing contacts have separated in all poles
b) for a self-tripping circuit-breaker, the opening time is the interval of time between the instant at which, the circuit-breaker being in the closed position, the current in the main circuit reaches the operating value of the overcurrent release and the instant when the arcing contacts have separated in all poles.
NOTE 1 The opening time may vary with the breaking current.
NOTE 2 For circuit-breakers with more than one interrupting unit per pole, the instant when the arcing contacts have separated In all poles is determined as the instant of contact separation in the first unit of the last pole.
NOTE 3 The opening time includes the operating time of any auxiliary equipment necessary to open the circuit-breaker and forming an integral part of the circuit-breaker.
čas odpiranja odklopnika, ki je določen po spodaj opisani metodi sprožitve in z vsakim elementom za časovno zakasnitev, ki je integralni del odklopnika, nastavljenim na najkrajše trajanje:
a) pri odklopniku, ki se sproži s katerokoli obliko pomožne energije, je odpiralni čas časovni interval med trenutkom vzbujanja odpiralnega sprožnika, pri čemer je odklopnik v zaprtem položaju, in trenutkom, ko so obločni kontakti ločeni v vseh polih;
b) pri odklopniku s samodejnim proženjem je odpiralni čas časovni interval med trenutkom, ko je odklopnik v zaprtem položaju in tok v glavnem vezju doseže obratovalno vrednost nadtokovnega sprožnika, in trenutkom, ko so obločni kontakti ločeni v vseh polih
OPOMBA 1: Odpiralni čas se lahko spreminja z izklopnim tokom.
OPOMBA 2: Za odklopnike z več prekinjevalnimi elementi na pol je trenutek, ko so obločni kontakti ločeni v vseh polih, določen kot trenutek ločitve kontaktov prvega elementa zadnjega pola.
OPOMBA 3: Odpiralni čas, potreben za odpiranje odklopnika, vključuje izklopni čas katerekoli pomožne opreme, ki je integralni del odklopnika.
3.7.136closing timezapiralni čas
interval of time between energising the closing circuit, the circuit-breaker being in the open position, and the instant when the contacts touch in all poles
NOTE The closing time includes the operating time of any auxiliary equipment necessary to close the circuit-breaker and forming an integral part of the circuit-breaker.
časovni interval med vzbuditvijo zapiralnega tokokroga v odprtem položaju odklopnika in trenutkom stikanja kontaktov v vseh polih
OPOMBA: Zapiralni čas vključuje obratovalni čas katerekoli pomožne opreme, ki je potrebna za zapiranje odklopnika in je njegov sestavni del.
3.7.137make timevklopni čas
interval of time between energising the closing circuit, the circuit-breaker being in the open position, and the instant when the current begins to flow in the first pole
[IEV 441-17-40, modified]
NOTE 1 The make time includes the operating time of any auxiliary equipment necessary to close the circuit-breaker and forming an integral part of the circuit-breaker.
NOTE 2 The make time may vary, e.g. due to the variation of the pre-arcing time.
časovni interval med vzbuditvijo zapiralnega tokokroga, pri čemer je odklopnik v odprtem položaju, in trenutkom, ko začne teči tok v prvem polu.
[IEV 441-17-40, spremenjen]
OPOMBA 1: Vklopni čas vključuje izklopni čas katerekoli pomožne opreme, ki je potrebna za zapiranje odklopnika in je njegov sestavni del.
OPOMBA 2: Vklopni čas se lahko spremeni, npr. zaradi spremembe predobločnega časa.
3.7.138pre-arcing timepredobločni čas
interval of time between the initiation of current flow in the first pole during a closing operation and the instant when the contacts touch in all poles for three-phase conditions and the instant when the contacts touch in the arcing pole for single-phase conditions
NOTE 1 The pre-arcing time depends on the instantaneous value of the applied voltage during a specific closing operation and therefore may vary considerably.
NOTE 2 This definition for pre-arcing time for a circuit-breaker should not be confused with the definition for pre-arcing time for a fuse.
časovni interval med trenutkom, ko začne teči tok v prvi pol med zapiranjem, in trenutkom, ko se kontakti staknejo v vseh polih pri trifaznem delovanju in trenutkom, ko se kontakti staknejo v obločnem polu pri enofaznem delovanju
OPOMBA 1: Predobločni čas je odvisen od trenutne vrednosti pritisnjene napetosti med določenim zapiralnim manevrom in se zato lahko znatno spreminja. OPOMBA 2: Te definicije za predobločni čas odklopnika se ne sme zamenjevati z definicijo za predobločni čas varovalke.
3.7.139open-close time (during auto-reclosing)odpiralno-zapiralni čas (pri avtomatičnem ponovnem vklopu)
interval of time between the instant when the arcing contacts have separated in all poles and the instant when the contacts touch in the first pole during a reclosing cycle časovni interval med trenutkom, ko se obločni kontakti ločijo v vseh polih, in trenutkom, ko se kontakti med ponovnim vklopom staknejo v prvem polu
3.7.140dead time (during auto-reclosing)mrtvi čas (pri avtomatičnem ponovnem vklopu)
interval of time between final arc extinction in all poles in the opening operation and the first re-establishment of current in any pole in the subsequent closing operation
NOTE The dead time may vary, e.g. due to the variation of the pre-arcing time.
časovni interval, ko med odpiranjem dokončno ugasne oblok v vseh polih, in ko steče prvi tok v kateremkoli polu pri naslednjem zapiranju
OPOMBA: Mrtvi čas se lahko spremeni, npr. zaradi spremembe predobločnega časa.
3.7.141reclosing timečas ponovnega vklopa
interval of time between the beginning of the opening time and the instant when the contacts touch in all poles during a reclosing cyclečasovni interval med začetkom odpiralnega časa in trenutkom, ko se kontakti med ponovnim vklopom sklenejo v vseh polih
3.7.142re-make time (during reclosing)čas ponovnega vklopa (med ponovnim zapiranjem)
interval of time between the beginning of the opening time and the first re-establishment of current in any pole in the subsequent closing operation
NOTE The re-make time may vary, e.g. due to the variation of the pre-arcing time.
časovni interval med začetkom odpiralnega časa in prvim ponovnim tokom v kateremkoli polu pri naslednjem zapiranju
OPOMBA: Čas ponovnega vklopa se lahko spremeni, npr. zaradi spremembe predobločnega časa.
3.7.143close-open time zapiralno-odpiralni čas
interval of time between the instant when the contacts touch in the first pole during a closing operation and the instant when the arcing contacts have separated in all poles during the subsequent opening operation
[IEV 441-17-42, modified]
NOTE Unless otherwise stated, it is assumed that the opening release incorporated in the circuit-breaker is energised at the instant when the contacts touch in the first pole during closing. This represents the minimum close-open time.
časovni interval med trenutkom, ko se kontakti med zapiranjem staknejo v prvem polu, in trenutkom, ko se med naslednjim odpiranjem obločni kontakti ločijo v vseh polih
[IEV 441-17-42, spremenjen]
OPOMBA: Če ni drugače navedeno, se šteje, da je izklopni sporožnik, vgrajen v odklopnik, vzbujen takoj, ko se kontakti pri zapiranju sklenejo v prvem polu. To predstavlja najkrajši zapiralno-odpiralni čas.
3.7.144make-break timevklopno-izklopni čas
interval of time between the initiation of current flow in the first pole during a closing operation and the end of the arcing time during the subsequent opening operation
NOTE 1 Unless otherwise stated it is assumed that the opening release of the circuit-breaker is energised one half-cycle after current begins to flow in the main circuit during making. It should be noted that the use of relays with shorter operating time may subject the circuit-breaker to asymmetrical currents that are In excess of those provided for In 6.106.5.
NOTE 2 The make-break time may vary due to the variation of the pre-arcing time.
časovni interval med trenutkom, ko med vklopom začne v prvem polu teči tok, in koncem obločnega časa pri naslednjem izklopu
OPOMBA 1: Če ni drugače navedeno, se šteje, da je izklopni sporožnik odklopnika vzbujen eno polperiodo po tem, ko pri vklopu začne teči tok v glavnem tokokrogu. Opozoriti je treba, da lahko uporaba relejev s krajšim izklopnim časom izpostavi odklolpnik asimetričnim tokom, ki presegajo toke, določene v točki 6.106.5.
OPOMBA 2: Vklopno-izklopni čas se lahko spremeni zaradi spremrmbe predobločnega časa.
3.7.145pre-insertion time (of a closing resistor)
OPGW
predvstavitveni čas (zapiralnega upora)
interval of time during a closing operation in any one pole between the instant of contact touch in the closing resistor element and the instant of contact touch in the main breaking unit of that pole
NOTE For circuit-breakers having series connected breaking units, the pre-insertion time is defined as the interval of time between the instant of the last contact touch In any closing resistor element and the instant of the last contact touch in any main breaking unit.
časovni interval med zapiranjem na kateremkoli polu med trenutkom stika kontakta v zapiralnem uporovnem elementu in trenutkom stika kontakta v glavni izklopni enoti tega pola
OPOMBA: Za odklopnike, ki imajo zaporedno vgrajene izklopne enote, je prednastavitveni čas opredeljen kot časovni interval med trenutkom zadnjega kontaktnega stika v kateremkoli zapiralnem uporovnem elementu in trenutkom zadnjega kontaktnega stikanja v katerikoli glavni izklopni enoti.
3.7.146minimum trip durationnajkrajši čas sprožitve
minimum time the auxiliary power is applied to the opening release to ensure complete opening of the circuit-breakernajkrajši čas, potreben za priključitev pomožnega napajanje na izklopni sprožnik, da zagotovi popolno odpiranje odklopnika
3.7.147minimum close durationnajkrajši čas zapiranja
minimum time the auxiliary power is applied to the closing device to ensure complete closing of the circuit-breakernajkrajši čas, potreben za priključitev pomožnega napajanja na zapiralno napravo, da zagotovi popolno zapiranje odklopnika
3.7.156impulse withstand voltagevzdržna udarna napetost
peak value of the standard impulse voltage wave which the insulation of the circuit-breaker withstands under specified test conditions
NOTE Depending on the shape of wave, the term may be qualified as "switching impulse withstand voltage" or "lightning impulse withstand voltage".
temenska vrednost standardiziranega udarnega napetostnega vala, ki jo vzdrži izolacija odklopnika pri predpisanih preskusnih pogojih
OPOMBA: Glede na obliko vala se izraz lahko opiše kot "stikalna vzdržna udarna napetost" ali "atmosferska udarna vzdržna napetost.