EZS - Glosar

Predlogi definicij

Izrazi in definicije s področja EU zakonodaje so vzeti iz Uredba Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije in iz področnega standarda SIST EN 62271-100 Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 100. del: Izmenični odklopniki.

Želene so pripombe, predlogi popravkov, ki jih lahko pošljejo vsi, ki jim je do lepega slovenskega jezika. Pripombe lahko pošljete na naslov:ezs@ezs-zveza.si Izraze lahko komentirate tudi direktno v EZS glosarju pri posameznem izrazu. Za komentiranje morate biti prijavljeni.

Predlogi definicij bodo objavljeni na spletni strani do 30. septembra 2021 oziroma do izzida naslednje številke Revije ER.

Uredba komisije EU

NumberREGULATIONS COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation (Text with EEA relevance)UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije (Besedilo velja za EGP)
VERORDNUNGEN VERORDNUNG (EU) 2017/1485 DER KOMMISSION vom 2. August 2017 zur Festlegung einer Leitlinie für den Übertragungsnetzbetrieb (Text von Bedeutung für den EWR)
UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1485 оd 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava (Tekst značajan za EGP)
Article 2 DefinitionsČlen 2 Opredelitev pojmov
(108)cross-border RR activation processproces čezmejne aktivacije RN
means a process agreed between the TSOs participating in the process that allows for activation of RR connected in a different LFC area by correcting the input of the involved RRP accordinglypomeni proces, o katerem se dogovorijo sistemski operaterji prenosnih omrežij, ki sodelujejo pri procesu, ki omogoča aktivacijo RN, priključene na drugem območju RDMF, z ustreznim popravkom vhodnega signala vključenih procesov nadomestitve rezerve
grenzübergreifendes RR-Aktivierungsverfahren
bezeichnet ein zwischen den beteiligten ÜNB vereinbartes Verfahren, das es ermöglicht, in einer anderen LFR-Zone angeschlossene RR durch eine entsprechende Anpassung der Eingangsdaten der beteiligten ERP zu aktivieren
proces prekogranične aktivacije RR-a
znači proces koji su dogovorili OPS-ovi koji sudjeluju u njemu, a koji omogućuje aktivaciju RR-a priključenog u drugom LFC području prikladnim ispravljanjem ulaza uključenih RRP-ova
(109)dimensioning incidentincident za določanje obsega rezerv
means the highest expected instantaneously occurring active power imbalance within a LFC block in both positive and negative directionpomeni največje predvideno trenutno odstopanje delovne moči v bloku RDMF v pozitivni in negativni smeri
dimensionierungsrelevanter Referenzfall
bezeichnet das höchste zu erwartende momentane Wirkleistungsungleichgewicht innerhalb eines LFR-Blocks sowohl in positiver als auch in negativer Richtung
incident za dimenzioniranje
znači najveća očekivana trenutačna neravnoteža djelatne snage unutar LFC bloka u pozitivnom i negativnom smjeru
(110)electrical time deviationodstopanje sinhronega časa
means the time discrepancy between synchronous time and coordinated universal time (UTC)pomeni časovno razliko med sinhronim časom in usklajenim svetovnim časom (UTC)
Netzzeitabweichung
bezeichnet den Zeitunterschied zwischen der Synchronzeit und der koordinierten Weltzeit (UTC)
odstupanje sinkronog vremena
znači razlika između sinkronog vremena i koordiniranog svjetskog vremena (UTC)
(111)FCR full activation frequency deviationodstopanje frekvence pri polni aktivaciji RVF
means the rated value of frequency deviation at which the FCR in a synchronous area is fully activatedpomeni naznačeno vrednost odstopanja frekvence, pri kateri se v celoti aktivira RVF na sinhronem območju
der vollständigen FCR-Aktivierung zugrunde liegende Frequenzabweichung
bezeichnet den normierten Wert der Frequenzabweichung, bei der die FCR in einem Synchrongebiet vollständig aktiviert werden
odstupanje frekvencije za punu aktivaciju FCR-a
znači nazivna vrijednost odstupanja frekvencije pri kojoj se potpuno aktivira FCR u sinkronom području
(112)FCR full activation timečas za polno aktivacijo RVF
means the time period between the occurrence of the reference incident and the corresponding full activation of the FCRpomeni časovno periodo med pojavom referenčnega incidenta in ustrezno polno aktivacijo RVF
Zeit bis zur vollständigen FCR-Aktivierung
bezeichnet den Zeitraum zwischen dem Auftreten des Referenzstörfalls und der entsprechenden vollständigen Aktivierung der FCR
vrijeme do pune aktivacije FCR-a
znači razdoblje između pojave referentnog incidenta i odgovarajuće pune aktivacije FCR-a
(113)FCR obligationobveznost za RVF
means the part of all of the FCR that falls under the responsibility of a TSOpomeni tisti del celotne RVF, za katerega je odgovoren sistemski operater prenosnega omrežja
FCR-Verpflichtung
bezeichnet die der Verantwortung eines ÜNB unterliegenden FCR bzw. den der Verantwortung eines ÜNB unterliegenden Teil der FCR
zahtijevani iznos FCR-a
znači dio FCR-a ili sav FCR koji je odgovornost OPS-a
(114)frequency containment process, FCPproces vzdrževanja frekvence, PVF
means a process that aims at stabilising the system frequency by compensating imbalances by means of appropriate reservespomeni proces za stabilizacijo sistemske frekvence z izravnavo odstopanj z uporabo ustreznih rezerv
Frequenzhaltungsprozess oder FHP
bezeichnet ein Verfahren zur Stabilisierung der Netzfrequenz durch den Ausgleich von Ungleichgewichten mithilfe angemessener Reserven
proces održavanja frekvencije, FCP
znači proces kojim se nastoji stabilizirati frekvencija sustava kompenziranjem neravnoteža prikladnim rezervama
(115)frequency coupling processpostopek spajanja frekvence
means a process agreed between all TSOs of two synchronous areas that allows linking the activation of FCR by an adaptation of HVDC flows between the synchronous areaspomeni postopek, o katerem se dogovorijo vsi sistemski operaterji prenosnih omrežij dveh sinhronih območij in ki omogoča povezovanje aktivacije RVF s prilagoditvijo pretokov HVDC med sinhronima območjema
Frequenzkopplungsverfahren
bezeichnet ein zwischen allen ÜNB zweier Synchrongebiete vereinbartes Verfahren, das es ermöglicht, die Aktivierung von FCR durch Anpassung der HGÜ-Stromflüsse zwischen den Synchrongebieten zu koppeln
povezivanje procesa održavanja frekvencije
znači proces koji su dogovorili svi OPS-ovi s dvaju sinkronih područja, a koji omogućuje aktivaciju FCR-a prilagodbom ISVN tokova između sinkronih područja
(116)frequency quality defining parameterparameter, ki določa kakovost frekvence
means the main system frequency variables that define the principles of frequency qualitypomeni glavne spremenljivke sistemske frekvence, ki opredeljujejo načela kakovosti frekvence
qualitätsbestimmende Frequenzparameter
bezeichnet die wichtigsten Netzfrequenzvariablen, die die Grundsätze der Frequenzqualität bestimmen
parametri za definiranje kvalitete frekvencije
znači glavne varijable frekvencije sustava koje određuju načela kvalitete frekvencije
(117)frequency quality target parameterciljni parameter kakovosti frekvence
means the main system frequency target on which the behaviour of FCR, FRR and RR activation processes is evaluated in normal statepomeni glavno ciljno sistemsko frekvenco, na podlagi katere se v normalnem obratovalnem stanju oceni obnašanje procesov aktivacije RVF, RPF in RN
Frequenzqualitäts-Zielparameter
bezeichnet das wichtigste Ziel für die Netzfrequenz, anhand dessen das Verhalten der FCR-, FRR- und RR-Aktivierungsverfahren im Normalzustand bewertet wird
ciljani parametar kvalitete frekvencije
znači glavna ciljana frekvencija sustava u odnosu na koju se vrednuje ponašanje procesa aktivacije FCR-a, FRR-a i RR-a u normalnom pogonu
(118)frequency quality evaluation criteriamerila za oceno kakovosti frekvence
means a set of calculations using system frequency measurements that allows the evaluation of the quality of the system frequency against the frequency quality target parameterspomeni nabor izračunov na podlagi meritev sistemske frekvence, ki omogoča oceno kakovosti sistemske frekvence v primerjavi s ciljnimi parametri kakovosti frekvence
Frequenzqualitäts-Bewertungskriterien
bezeichnet eine Reihe von Berechnungsvorschriften auf der Basis von Netzfrequenzmessungen, die es ermöglichen, die Qualität der Netzfrequenz anhand der Frequenzqualitäts-Zielparameter zu bewerten
kriterij za vrednovanje kvalitete frekvencije
znači skup proračuna na temelju mjerenja frekvencije sustava koji omogućuje vrednovanje kvalitete frekvencije sustava u odnosu na ciljane parametre kvalitete frekvencije
(119)frequency quality evaluation data podatki za oceno kakovosti frekvence
means the set of data that allows the calculation of the frequency quality evaluation criteria pomeni nabor podatkov, ki omogoča izračun meril za oceno kakovosti frekvence
Frequenzqualitäts-Bewertungsdaten
bezeichnet eine Reihe von Daten, die es ermöglichen, die Frequenzqualitäts-Bewertungskriterien zu berechnen
podaci za vrednovanje kvalitete frekvencije
znači skup podataka koji omogućuje proračun kriterija za vrednovanje kvalitete frekvencije
(120)frequency recovery rangeobmočje za obnovitev frekvence
means the system frequency range to which the system frequency is expected to return in the GB and IE/NI synchronous areas, after the occurrence of an imbalance equal to or smaller than the reference incident, within the time to recover frequencypomeni območje sistemske frekvence, na katero se po pričakovanju v času obnovitve frekvence vrne sistemska frekvenca na sinhronih območjih Velike Britanije ter Irske in Severne Irske po pojavu odstopanja, ki je enako ali manjše od referenčnega incidenta
Frequenzerholungsbereich
bezeichnet in den Synchrongebieten GB und IE/NI den Netzfrequenzbereich, in den die Netzfrequenz nach dem Auftreten eines Ungleichgewichts, das höchstens dem Referenzstörfall entspricht, innerhalb der Frequenzerholungszeit zurückkehren sollte
raspon oporavka frekvencije
znači raspon frekvencije sustava u koji se očekuje da će se frekvencija sustava vratiti unutar vremena za oporavak frekvencije u sinkronim područjima Velike Britanije te Irske i Sjeverne Irske nakon pojave neravnoteže koja nije veća od referentnog incidenta
(121)time to recover frequencyčas obnovitve frekvence
means, for the synchronous areas GB and IE/NI, the maximum expected time after the occurrence of an imbalance smaller than or equal to the reference incident in which the system frequency returns to the maximum steady state frequency deviationza sinhroni območji Velike Britanije ter Irske in Severne Irske pomeni najdaljši predvideni čas po pojavu odstopanja, ki je manjše ali enako referenčnemu incidentu, v katerem se sistemska frekvenca vrne na največje stacionarno odstopanje frekvence
Frequenzerholungszeit
bezeichnet in den Synchrongebieten GB und IE/NI die maximal zu erwartende Zeit, in der die Netzfrequenz nach dem Auftreten eines Ungleichgewichts, das höchstens dem Referenzstörfall entspricht, zur maximalen Frequenzabweichung in stationärem Zustand zurückkehrt
vrijeme za oporavak frekvencije
znači, za sinkrona područja Velike Britanije te Irske i Sjeverne Irske, najdulje očekivano vrijeme nakon pojave neravnoteže koja nije veća od referentnog incidenta u kojem se frekvencija sustava treba vratiti u granice maksimalnog odstupanja frekvencije u stacionarnom stanju
(122)frequency restoration rangeobmočje za povrnitev frekvence
means the system frequency range to which the system frequency is expected to return in the GB, IE/NI and Nordic synchronous areas, after the occurrence of an imbalance equal to or smaller than the reference incident within the time to restore frequencypomeni območje sistemske frekvence, na katero se po pričakovanju v času povrnitve frekvence vrne sistemska frekvenca na sinhronih območjih Velike Britanije, Irske in Severne Irske ter severne Evrope po pojavu odstopanja, ki je enako ali manjše od referenčnega incidenta
Frequenzwiederherstellungsbereich
bezeichnet in den Synchrongebieten GB, IE/NI und Nordeuropa den Netzfrequenzbereich, in den die Netzfrequenz nach dem Auftreten eines Ungleichgewichts, das höchstens dem Referenzstörfall entspricht, innerhalb der Frequenzwiederherstellungszeit zurückkehren sollte
dopušteni raspon odstupanja frekvencije
znači raspon frekvencije sustava u koji se očekuje da će se frekvencija sustava vratiti u sinkronim područjima Velike Britanije te Irske i Sjeverne Irske, te u nordijskom sinkronom području nakon pojave neravnoteže koja nije veća od referentnog incidenta unutar vremena za ponovnu uspostavu nazivne frekvencije
(123)FRCE target parametersciljni parametri ORPF
means the main target LFC block variables on the basis of which the dimensioning criteria for FRR and RR of the LFC block are determined and evaluated and which are used to reflect the LFC block behaviour in normal operationpomeni glavne ciljne spremenljivke bloka RDMF, na podlagi katerih se določijo in ocenijo merila za določanje obsega RPF in RN bloka RDMF ter ki kažejo obnašanje bloka RDMF v normalnem obratovanju
FRCE-Zielparameter
bezeichnet die wichtigsten Zielvariablen des LFR-Blocks, auf deren Grundlage die Dimensionierungskriterien für FRR und RR des LFR-Blocks bestimmt und bewertet werden und mit denen das Verhalten des LFR-Blocks im Normalbetrieb wiedergegeben wird
ciljani parametri FRCE-a
znači glavne ciljane varijable LFC bloka na temelju kojih se određuju i vrednuju kriteriji dimenzioniranja FRR-a i RR-a LFC bloka i koje se upotrebljavaju za usporedbu ponašanja LFC bloka u normalnom pogonu
(124)frequency restoration power interchangeizmenjava moči za povrnitev frekvence
means the power which is interchanged between LFC areas within the cross-border FRR activation processpomeni moč, ki se izmenja med območji RDMF v okviru procesa čezmejne aktivacije RPF
FRR-Leistungsaustausch
bezeichnet die zwischen LFR-Zonen im Rahmen des grenzübergreifenden FRR-Aktivierungsverfahrens ausgetauschte Leistung
razmjena snage za regulaciju frekvencije i snage razmjene
znači snaga koja se razmjenjuje između LFC područja u procesu prekogranične aktivacije FRR-a
(125)frequency setpointželena vrednost frekvence
means the frequency target value used in the FRP, defined as the sum of the nominal system frequency and an offset value needed to reduce an electrical time deviationpomeni ciljno vrednost frekvence, ki se uporabi pri PPF in je opredeljena kot vsota nazivne sistemske frekvence in izravnalne vrednosti, potrebne za zmanjšanje odstopanja sinhronega časa
Frequenzsollwert
bezeichnet den im FWP verwendeten Frequenzzielwert, der als Summe der Netznennfrequenz und eines Ausgleichswerts zur Verringerung einer Netzzeitabweichung definiert ist
postavna vrijednost frekvencije
znači ciljana vrijednost frekvencije koja se upotrebljava u FRP-u definirana kao zbroj nazivne frekvencije sustava i pomaka frekvencije potrebnog za smanjenje odstupanja sinkronog vremena
(126)FRR availability requirementszahteve glede razpoložljivosti RPF
means a set of requirements defined by the TSOs of a LFC block regarding the availability of FRRpomeni sklop zahtev v zvezi z razpoložljivostjo RPF, ki jih opredelijo sistemski operaterji prenosnih omrežij bloka RDMF
FRR-Verfügbarkeitsanforderungen
bezeichnet die von den ÜNB eines LFR-Blocks festgelegten Anforderungen hinsichtlich der Verfügbarkeit der FRR
zahtjevi u pogledu raspoloživosti FRR-a
znači skup zahtjeva koje odrede OPS-ovi iz određenog LFC bloka, a odnose se na raspoloživost FRR-a
(127)FRR dimensioning rulespravila o določanju obsega RPF
means the specifications of the FRR dimensioning process of a LFC blockpomeni specifikacije za postopek določanja obsega RPF bloka RDMF
FRR-Dimensionierungsregeln
bezeichnet die Spezifikationen des FRR-Dimensionierungsverfahrens eines LFR-Blocks
pravila za dimenzioniranje FRR-a
znači specifikacije za dimenzioniranje FRR-a LFC bloka
(128)imbalance netting processpostopek netiranja odstopanj
means a process agreed between TSOs that allows avoiding the simultaneous activation of FRR in opposite directions, taking into account the respective FRCEs as well as the activated FRR and by correcting the input of the involved FRPs accordinglypomeni postopek, o katerem se dogovorijo sistemski operaterji prenosnih omrežij in ki omogoča preprečevanje sočasne aktivacije RPF v nasprotnih smereh, in sicer z upoštevanjem posameznih ORPF in aktivirane RPF ter ustreznim popravkom vhodnega signala pri vključenih PPF
Ungleichgewichtssaldierungsverfahren, IN-Verfahren
bezeichnet ein zwischen den ÜNB vereinbartes Verfahren, das es ermöglicht, die gleichzeitige Aktivierung von FRR in entgegengesetzter Richtung zu vermeiden, wobei die jeweiligen FRCE sowie die aktivierten FRR berücksichtigt und die Beiträge der beteiligten FWP entsprechend korrigiert werden
proces razmjene odstupanja
znači proces koji dogovore OPS-ovi koji omogućuje izbjegavanje istodobne aktivacije FRR-a u suprotnim smjerovima uzimanjem u obzir odgovarajućih FRCE-ova i aktiviranog FRR-a te prikladnim ispravljanjem ulaza uključenih FRP-ova
(129)imbalance netting power interchangeizmenjava moči za netiranje odstopanj
means the power which is interchanged between LFC areas within the imbalance netting processpomeni moč, ki se izmenja med območji RDMF v okviru postopka netiranja odstopanj
IN-Leistungsaustausch
bezeichnet die zwischen LFR-Zonen im Rahmen des IN-Verfahrens ausgetauschte Leistung
razmjena snage u procesu razmjene odstupanja
znači snaga koja se razmjenjuje između LFC područja u procesu razmjene odstupanja
(130)initial FCR obligationprvotna obveznost RVF
means the amount of FCR allocated to a TSO on the basis of a sharing keypomeni obseg RVF, dodeljen sistemskemu operaterju prenosnega omrežja na podlagi ključa delitve
anfängliche FCR-Verpflichtung
bezeichnet die einem ÜNB auf der Grundlage eines Verteilungsschlüssels zugewiesene FCR-Menge
pojedinačni udio FCR-a
znači količina FCR-a dodijeljena OPS-u na temelju omjera raspodjele
(131)instantaneous frequency datapodatki o trenutni frekvenci
means a set of data measurements of the overall system frequency for the synchronous area with a measurement period equal to or shorter than one second used for system frequency quality evaluation purposespomeni nabor podatkov o meritvah splošne sistemske frekvence za sinhrono območje, pri čemer perioda merjenja traja eno sekundo ali manj, podatki pa se uporabljajo za oceno kakovosti sistemske frekvence
momentane Frequenzdaten
bezeichnet eine Reihe von Datenmessungen zur Gesamtnetzfrequenz für das Synchrongebiet, deren Messzeitraum höchstens eine Sekunde beträgt und die zur Bewertung der Netzfrequenzqualität dienen
trenutačni podaci o frekvenciji
znači skup mjernih podataka o frekvenciji sustava za sinkrono područje izmjerenih u intervalu koji nije dulji od sekunde, a služi za potrebe vrednovanja kvalitete frekvencije sustava
(132)instantaneous frequency deviationtrenutno odstopanje frekvence
means a set of data measurements of the overall system frequency deviations for the synchronous area with a measurement period equal to or shorter than one second used for system frequency quality evaluation purposespomeni nabor podatkov o meritvah odstopanj splošne sistemske frekvence za sinhrono območje, pri čemer perioda merjenja traja eno sekundo ali manj, podatki pa se uporabljajo za oceno kakovosti sistemske frekvence
momentane Frequenzabweichung
bezeichnet eine Reihe von Datenmessungen zu den Gesamtnetzfrequenzabweichungen für das Synchrongebiet, deren Messzeitraum höchstens eine Sekunde beträgt und die zur Bewertung der Netzfrequenzqualität dienen
trenutačno odstupanje frekvencije
znači skup mjernih podataka o općim odstupanjima frekvencije sustava za sinkrono područje izmjerenih u intervalu koji nije dulji od sekunde, a služi za potrebe vrednovanja kvalitete frekvencije sustava
(133)instantaneous FRCE datapodatki o trenutnem ORPF
means a set of data of the FRCE of a LFC block with a measurement period equal to or shorter than 10 seconds used for system frequency quality evaluation purposespomeni nabor podatkov o ORPF bloka RDMF, pri čemer perioda merjenja traja deset sekund ali manj, podatki pa se uporabljajo za oceno kakovosti sistemske frekvence
momentane FRCE-Daten
bezeichnet eine Reihe von Daten des FRCE eines LFR-Blocks mit einem Messzeitraum von höchstens 10 Sekunden, die zur Bewertung der Netzfrequenzqualität dienen
podaci o trenutačnom FRCE-u
znači skup podataka o FRCE-u određenog LFC bloka izmjerenih u intervalu koji nije dulji od 10 sekunda, a služi za potrebe vrednovanja kvalitete frekvencije sustava
(134)level 1 FRCE range1. stopnja območja ORPF
means the first range used for system frequency quality evaluation purposes on LFC block level within which the FRCE should be kept for a specified percentage of the timepomeni prvo območje, ki se uporablja za oceno kakovosti sistemske frekvence na ravni bloka RDMF in na katerem bi bilo treba ORPF ohraniti za določen delež časa
FRCE-Bereich der Stufe 1
bezeichnet den ersten, zur Bewertung der Netzfrequenzqualität auf der Ebene des LFR-Blocks genutzten Bereich, innerhalb dessen der FRCE während eines bestimmten prozentualen Zeitanteils gehalten werden sollte
raspon FRCE-a prve razine
znači prvi raspon za potrebe vrednovanja kvalitete frekvencije sustava na razini LFC bloka unutar kojeg se FRCE treba održavati određeni postotak vremena
(135)level 2 FRCE range2. stopnja območja ORPF
means the second range used for system frequency quality evaluation purposes on LFC block level within which the FRCE should be kept for a specified percentage of the timepomeni drugo območje, ki se uporablja za oceno kakovosti sistemske frekvence na ravni bloka RDMF in na katerem bi bilo treba ORPF ohraniti za določen delež časa
FRCE-Bereich der Stufe 2
bezeichnet den zweiten, zur Bewertung der Netzfrequenzqualität auf der Ebene des LFR-Blocks genutzten Bereich, innerhalb dessen der FRCE während eines bestimmten prozentualen Zeitanteils gehalten werden sollte
raspon FRCE-a druge razine
znači drugi raspon za potrebe vrednovanja kvalitete frekvencije sustava na razini LFC bloka unutar kojeg se FRCE treba održavati određeni postotak vremena
(136)LFC block operational agreementobratovalni sporazum bloka RDMF
means a multi-party agreement between all TSOs of a LFC block if the LFC block is operated by more than one TSO and means a LFC block operational methodology to be adopted unilaterally by the relevant TSO if the LFC block is operated by only one TSOpomeni večstranski sporazum med vsemi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij iz bloka RDMF, če ga upravlja več kot en sistemski operater prenosnega omrežja, in metodologijo za obratovanje bloka RDMF, ki jo enostransko sprejme zadevni sistemski operater prenosnega omrežja, če blok RDMF upravlja samo en sistemski operater prenosnega omrežja
Betriebsvereinbarung für den LFR-Block
bezeichnet eine multilaterale Vereinbarung zwischen allen ÜNB eines LFR-Blocks, falls der LFR-Block von mehr als einen ÜNB betrieben wird, bzw. eine vom relevanten ÜNB unilateral einzuführende betriebliche Methode für den Block, wenn der LFR-Block von nur einem ÜNB betrieben wird
sporazum o radu za LFC blok
znači multilateralni sporazum svih OPS-ova u LFC bloku ako LFC blokom upravlja više od jednog OPS-a i znači metodologiju rada LFC bloka koju nadležni OPS treba jednostrano donijeti ako LFC blokom upravlja samo jedan OPS
(137)replacement power interchangeizmenjava moči za nadomestitev
means the power which is interchanged between LFC areas within the cross-border RR activation processpomeni moč, ki se izmenja med območji RDMF v okviru procesa čezmejne aktivacije RN
RR-Leistungsaustausch
bezeichnet die zwischen LFR-Zonen im Rahmen des grenzübergreifenden RR-Aktivierungsverfahrens ausgetauschte Leistung
prekogranična razmjena RR-a
znači snaga koja se razmjenjuje između LFC područja u procesu prekogranične aktivacije RR-a
(138)LFC block imbalancesodstopanja bloka RDMF
means the sum of the FRCE, FRR activation and RR activation within the LFC block and the imbalance netting power interchange, the frequency restoration power interchange and the replacement power interchange of this LFC block with other LFC blockspomeni vsoto ORPF, aktivacije RPF in aktivacije RN v bloku RDMF ter izmenjave moči za netiranje odstopanj, izmenjave moči za povrnitev frekvence in izmenjave moči za nadomestitev med tem blokom RDMF in drugimi bloki RDMF
LFR-Block-Ungleichgewichte
bezeichnet die Summe aus FRCE, FRR-Aktivierung und RR-Aktivierung innerhalb des LFR-Blocks, dem IN-Leistungsaustausch, dem FRR-Leistungsaustausch und dem RR-Leistungsaustausch dieses LFR-Blocks mit anderen LFR-Blöcken
neravnoteže LFC bloka
znači zbroj FRCE-a, aktivacije FRR-a i aktivacije RR-a u LFC bloku, razmjene snage u postupku razmjene odstupanja, razmjene snage za regulaciju frekvencije i snage razmjene te prekogranične razmjene RR-a tog LFC bloka s drugim LFC blokovima
(139)LFC block monitornadzornik bloka RDMF
means a TSO responsible for collecting the frequency quality evaluation criteria data and applying the frequency quality evaluation criteria for the LFC blockpomeni sistemskega operaterja prenosnega omrežja, odgovornega za zbiranje podatkov o merilih za oceno kakovosti frekvence in uporabo navedenih meril za blok RDMF
LFR-Block-Beobachter
bezeichnet einen für die Erhebung der Daten für die Bewertungskriterien für die Frequenzqualität eines LFR-Blocks und für die Anwendung dieser Kriterien zuständigen ÜNB
nadzornik LFC bloka
znači OPS odgovoran za prikupljanje podataka za vrednovanje kvalitete frekvencije i primjenu kriterija za vrednovanje kvalitete frekvencije za LFC blok
(140)load-frequency control structurestruktura regulacije delovne moči in frekvence
means the basic structure considering all relevant aspects of load-frequency control in particular concerning respective responsibilities and obligations as well as types and purposes of active power reservespomeni osnovno strukturo, ki zajema vse zadevne vidike regulacije delovne moči in frekvence, zlasti posamezne odgovornosti in obveznosti ter vrste rezerv delovne moči in njihove namene
Leistungs-Frequenz-Regelungsstruktur
bezeichnet die grundlegende Struktur, die alle Aspekte der Leistungs-Frequenz-Regelung berücksichtigt, insbesondere die jeweiligen Zuständigkeiten und Verpflichtungen sowie die Arten und Zwecke der Wirkleistungsreserven
struktura regulacije frekvencije i snage razmjene
znači osnovna struktura u kojoj se u obzir uzimaju svi relevantni aspekti regulacije frekvencije i snage razmjene, osobito u pogledu odgovornosti i obveza te vrsta i namjena rezervi djelatne snage

Področni standardi

SIST EN 62271-100 Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 100. del: Izmenični odklopniki

3Terms and definitions Izrazi in definicije
For the purpose of this document, the terms and definitions of IEC 60050-441 and IEC 62271-1 apply. Some of them are recalled here for ease of reference.
Additional terms and definitions are classified so as to be aligned with the classification used in IEC 60050-441.
Za namene tega dokumenta se uporabljajo izrazi in definicije, podani v IEC 60050-441 in IEC 62271-1. Nekateri so v tem besedilu ponovljeni zaradi lažjega sklicevanja.
Dodatni pojmi in definicije so razvrščeni tako, da so usklajeni s razvrstitvijo, uporabljeno v IEC 60050-441.
3.1.109earth fault factorfaktor zemeljskega stika
ratio, at a selected location of a three-phase system (generally the point of installation of an equipment) and for a given system configuration, of the highest r.m.s. phase-to-earth power-frequency voltage on a sound phase during a fault to earth (affecting one or more phases at any point) to the r.m.s. phase-to-earth power-frequency voltage which would be obtained at the selected location without the fault
NOTE 1 This factor is a pure numerical ratio (generally higher than 1) and characterises in general terms the earthing conditions of a system as viewed from the stated location, independently of the actual operating values of the voltage at that location. The "earth fault factor" is the product of √3 and the "factor of earthing" which has been used in the past.
NOTE 2 The earth fault factors are calculated from the phase-sequence impedance components of the system, as viewed from the selected location, using for any rotating machines the subtransient reactance.
NOTE 3 If, for all credible system configurations, the zero-sequence reactance is less than three times the positive sequence reactance and if the zero-sequence resistance does not exceed the positive sequence reactance, the earth fault factor will not exceed 1,4.
na izbrani lokaciji trifaznega sistema (običajno točka inštalacije opreme) in za dano obliko sistema, razmerje med najvišjo efektivno vrednostjo fazne napetosti omrežne frekvence na neokvarjeni fazi v času zemeljskega stika (ki v vsaki točki vpliva na eno ali več faz) in efektivno vrednostjo fazne napetosti omrežne frekvence, ki bi bila dobljena na izbrani lokaciji brez okvare
OPOMBA 1: Ta faktor je zgolj številčno razmerje (običajno višje od 1) in v splošnem označuje pogoje ozemljitve sistema, glede na navedeno lokacijo, neodvisno od dejanskih obratovalnih vrednosti napetosti na tej lokaciji. "Faktor zemeljskega stika" je zmnožek √3 in "faktorja ozemljitve", ki se je uporabljal v preteklosti.
OPOMBA 2: Faktorji zemeljskega stika se izračunajo iz faznega zaporedja komponent impedance sistema glede na izbrano lokacijo in to z uporabo subtranzientne reaktance kateregakoli rotacijskega stroja.
OPOMBA 3: Če za vse verodostojne konfiguracije sistema velja, da je rektanca ničelnega zaporedja manjša od trikratne reaktance pozitivnega zaporedja in če upornost ničelnega zaporedja ne presega reaktance pozitivnega zaporedja, faktor zemeljskega stika ne bo večji od 1,4.
3.1.112single capacitor bankenojna kondenzatorska baterija
bank of shunt capacitors in which the inrush current is limited by the inductance of the supply system and the capacitance of the bank of capacitors being energised, there being no other capacitors connected in parallel to the system sufficiently close to increase the inrush current appreciablybaterija vzporedno vezanih kondezatorjev, pri katerih je vklopni tok omejen z induktivnostjo napajalnega sistema in kapacitivnostjo kondezatorske baterije pod napetostjo, pri čemer ni noben drug kondenzator vezan vzporedno s sistemom dovolj blizu, da bi občutno povečal vklopni tok
3.1.113multiple (parallel) capacitor bank
back-to-back capacitor bank
večdelna (vzporedna) kondenzatorska baterija
(preklopna) kondenzatorska baterija s povratno električno močjo
bank of shunt capacitors or capacitor assemblies each of them switched independently to the supply system, the inrush current of one unit being appreciably increased by the capacitors already connected to the supplybaterija iz vzporednih kondezatorjev ali sestavov kondenzatorjev, kjer je vsak neodvisno priklopljen na napajalni sistem, pri čemer se vklopni tok ene enote znatno poveča zaradi kondenzatorjev, ki so že priključeni na napajalni vir
3.1.115out-of-phase conditionszunajfazni pogoji, fazno neskladje?
abnormal circuit conditions of loss or lack of synchronism between the parts of an electrical system on either side of a circuit-breaker in which, at the instant of operation of the circuit-breaker, the phase angle between rotating vectors, representing the generated voltages on either side, exceeds the normal value
NOTE The requirements of this standard cater for the great majority of applications of circuit-breakers intended for switching during out-of-phase conditions. Out-of-phase angles corresponding to the specified power frequency recovery voltages are given in 6.110.3. For extreme service conditions see 8.103.3.
nenormalni pogoji v tokokrogu pri izgubi ali slabem sinhronizmu med deli električnega omrežja na obeh straneh odklopnika, ko v trenutku delovanja odklopnika fazni kot med vrtljivimi vektorji, ki predstavljajo generatorske napetosti na obeh straneh, presega normalno vrednost
OPOMBA: Zahteve tega standarda ustrezajo veliki večini uporabe odklopnikov, ki so namenjeni preklopljanju v času faznega neskladja. Zunajfazni koti, ki ustrezajo določenim povratnim omrežnim napetostim, so podani v 6.110.3. Za ekstremne obratovalne pogoje glej 8.103.3.
3.1.132cable systemkabelsko omrežje
system in which the TRV during breaking of terminal fault at 100 % of short-circuit breaking current does not exceed the two-parameter envelope derived from Table 1 of this standard
NOTE 1 This definition is restricted to systems of rated voltages higher than 1 kV and less than 100 kV.
NOTE 2 Circuit-breakers of indoor substations with cable connection are generally in cable-systems.
NOTE 3 A circuit-breaker in an outdoor substation is considered to be in a cable-system if the total length of cable (or equivalent length when capacitors are also present) connected on the supply side of the circuit-breaker is at least 100 m. However if in an actual case with an equivalent length of cable shorter than 100 m a calculation can show that the actual TRV is covered by the envelope defined from Table 1, then this system is considered as a cable system.
NOTE 4 The capacitance of cable-systems on the supply side of circuit-breakers is provided by cables and/or capacitors and/or insulated bus.
omrežje, v katerem TRV (prehodna povratna napetost) med prekinitvijo okvare na priključku pri 100 % izklopnem kratkostičnem toku ne presega dvoparametrske ovojnice, navedene v Preglednici 1 tega standarda OPOMBA 1: Ta opredelitev je omejena na omrežja naznačenih napetosti nad 1 kV in pod 100 kV.
OPOMBA 2:Odklopniki notranjih transformatorskih postaj s kabelsko povezavo so običajno v kabelskih omrežjih.
OPOMBA 3: Odklopnik v zunanji transformatorski postaji se šteje za kabelsko omrežje, če je celotna dolžina kabla (ali ekvivalentna dolžina, če so prisotni tudi kondenzatorji) priključena na napajalni strani odklopnika, najmanj 100 m. Če pa je v konkretnem primeru ekvivalentna dolžina kabla manjša od 100 m in se lahko z izračunom prikaže, da je dejanska TRV znotraj ovojnice, določene v Preglednici 1, se to omrežje tudi šteje za kabelsko omrežje.
OPOMBA 4: Kapacitivnost kabelskih omrežij na napajalni strani odklopnikov zagotavljajo kabli in/ali kondenzatorji in/ali izolirana zbiralka.
3.1.133line systemnadzemno omrežje
system in which the TRV during breaking of terminal fault at 100 % of short-circuit breaking current is covered by the two-parameter envelope derived from Table 2 of this standard and exceeds the two-parameter envelope derived from Table 1 of this standard
NOTE 1 This definition is restricted to systems of rated voltages equal to or higher than 15 kV and less than 100 kV.
NOTE 2 In line-systems, no cable is connected on the supply side of the circuit-breaker, with the possible exception of a total length of cable less than 100 m between the circuit-breaker and the supply transformer(s)
NOTE 3 Systems with overhead lines directly connected to a busbar (without intervening cable connections) are typical examples of line-systems.
omrežje, v katerem je TRV (prehodna povratna napetost), med prekinitvijo okvare na priključku pri 100 % izklopnem kratostičnem toku, znotraj dvoparametrske ovojnice, podane v Preglednici 2 tega standarda, in presega dvoparametrsko ovojnico Preglednice 1 tega standarda
OPOMBA 1: Ta definicija je omejena na omrežja naznačenih napetosti, ki so enake ali višje od 15 kV in nižje od 100 kV.
OPOMBA 2: V nadzemnih omrežjih ni na napajalni strani odklopnika priključen noben kabel, pri čemer je mogoča izjema, če je skupna dolžina kabla med odklopnikom in napajalnim transformatorjem(ji), manjša od 100 m.
OPOMBA 3: Omrežja nadzemnih vodov, neposredno povezanih z zbiralko (brez vmesnih kabelskih povezav), so tipični primeri nadzemnih omrežij.
3.7.133opening timeodpiralni čas
opening time of a circuit-breaker defined according to the tripping method as stated below and with any time delay device forming an integral part of the circuit-breaker adjusted to its minimum setting:
a) for a circuit-breaker tripped by any form of auxiliary power, the opening time is the interval of time between the instant of energising the opening release, the circuit-breaker being in the closed position, and the instant when the arcing contacts have separated in all poles
b) for a self-tripping circuit-breaker, the opening time is the interval of time between the instant at which, the circuit-breaker being in the closed position, the current in the main circuit reaches the operating value of the overcurrent release and the instant when the arcing contacts have separated in all poles.
NOTE 1 The opening time may vary with the breaking current.
NOTE 2 For circuit-breakers with more than one interrupting unit per pole, the instant when the arcing contacts have separated In all poles is determined as the instant of contact separation in the first unit of the last pole.
NOTE 3 The opening time includes the operating time of any auxiliary equipment necessary to open the circuit-breaker and forming an integral part of the circuit-breaker.
čas odpiranja odklopnika, ki je določen po spodaj opisani metodi sprožitve in z vsakim elementom za časovno zakasnitev, ki je integralni del odklopnika, nastavljenim na najkrajše trajanje:
a) pri odklopniku, ki se sproži s katerokoli obliko pomožne energije, je odpiralni čas časovni interval med trenutkom vzbujanja odpiralnega sprožnika, pri čemer je odklopnik v zaprtem položaju, in trenutkom, ko so obločni kontakti ločeni v vseh polih;
b) pri odklopniku s samodejnim proženjem je odpiralni čas časovni interval med trenutkom, ko je odklopnik v zaprtem položaju in tok v glavnem vezju doseže obratovalno vrednost nadtokovnega sprožnika, in trenutkom, ko so obločni kontakti ločeni v vseh polih
OPOMBA 1: Odpiralni čas se lahko spreminja z izklopnim tokom.
OPOMBA 2: Za odklopnike z več prekinjevalnimi elementi na pol je trenutek, ko so obločni kontakti ločeni v vseh polih, določen kot trenutek ločitve kontaktov prvega elementa zadnjega pola.
OPOMBA 3: Odpiralni čas, potreben za odpiranje odklopnika, vključuje izklopni čas katerekoli pomožne opreme, ki je integralni del odklopnika.
3.7.136closing timezapiralni čas
interval of time between energising the closing circuit, the circuit-breaker being in the open position, and the instant when the contacts touch in all poles
NOTE The closing time includes the operating time of any auxiliary equipment necessary to close the circuit-breaker and forming an integral part of the circuit-breaker.
časovni interval med vzbuditvijo zapiralnega tokokroga v odprtem položaju odklopnika in trenutkom stikanja kontaktov v vseh polih
OPOMBA: Zapiralni čas vključuje obratovalni čas katerekoli pomožne opreme, ki je potrebna za zapiranje odklopnika in je njegov sestavni del.
3.7.137make timevklopni čas
interval of time between energising the closing circuit, the circuit-breaker being in the open position, and the instant when the current begins to flow in the first pole
[IEV 441-17-40, modified]
NOTE 1 The make time includes the operating time of any auxiliary equipment necessary to close the circuit-breaker and forming an integral part of the circuit-breaker.
NOTE 2 The make time may vary, e.g. due to the variation of the pre-arcing time.
časovni interval med vzbuditvijo zapiralnega tokokroga, pri čemer je odklopnik v odprtem položaju, in trenutkom, ko začne teči tok v prvem polu.
[IEV 441-17-40, spremenjen]
OPOMBA 1: Vklopni čas vključuje izklopni čas katerekoli pomožne opreme, ki je potrebna za zapiranje odklopnika in je njegov sestavni del.
OPOMBA 2: Vklopni čas se lahko spremeni, npr. zaradi spremembe predobločnega časa.
3.7.138pre-arcing timepredobločni čas
interval of time between the initiation of current flow in the first pole during a closing operation and the instant when the contacts touch in all poles for three-phase conditions and the instant when the contacts touch in the arcing pole for single-phase conditions
NOTE 1 The pre-arcing time depends on the instantaneous value of the applied voltage during a specific closing operation and therefore may vary considerably.
NOTE 2 This definition for pre-arcing time for a circuit-breaker should not be confused with the definition for pre-arcing time for a fuse.
časovni interval med trenutkom, ko začne teči tok v prvi pol med zapiranjem, in trenutkom, ko se kontakti staknejo v vseh polih pri trifaznem delovanju in trenutkom, ko se kontakti staknejo v obločnem polu pri enofaznem delovanju
OPOMBA 1: Predobločni čas je odvisen od trenutne vrednosti pritisnjene napetosti med določenim zapiralnim manevrom in se zato lahko znatno spreminja. OPOMBA 2: Te definicije za predobločni čas odklopnika se ne sme zamenjevati z definicijo za predobločni čas varovalke.
3.7.139open-close time (during auto-reclosing)odpiralno-zapiralni čas (pri avtomatičnem ponovnem vklopu)
interval of time between the instant when the arcing contacts have separated in all poles and the instant when the contacts touch in the first pole during a reclosing cycle časovni interval med trenutkom, ko se obločni kontakti ločijo v vseh polih, in trenutkom, ko se kontakti med ponovnim vklopom staknejo v prvem polu
3.7.140dead time (during auto-reclosing)mrtvi čas (pri avtomatičnem ponovnem vklopu)
interval of time between final arc extinction in all poles in the opening operation and the first re-establishment of current in any pole in the subsequent closing operation
NOTE The dead time may vary, e.g. due to the variation of the pre-arcing time.
časovni interval, ko med odpiranjem dokončno ugasne oblok v vseh polih, in ko steče prvi tok v kateremkoli polu pri naslednjem zapiranju
OPOMBA: Mrtvi čas se lahko spremeni, npr. zaradi spremembe predobločnega časa.
3.7.141reclosing timečas ponovnega vklopa
interval of time between the beginning of the opening time and the instant when the contacts touch in all poles during a reclosing cyclečasovni interval med začetkom odpiralnega časa in trenutkom, ko se kontakti med ponovnim vklopom sklenejo v vseh polih
3.7.142re-make time (during reclosing)čas ponovnega vklopa (med ponovnim zapiranjem)
interval of time between the beginning of the opening time and the first re-establishment of current in any pole in the subsequent closing operation
NOTE The re-make time may vary, e.g. due to the variation of the pre-arcing time.
časovni interval med začetkom odpiralnega časa in prvim ponovnim tokom v kateremkoli polu pri naslednjem zapiranju
OPOMBA: Čas ponovnega vklopa se lahko spremeni, npr. zaradi spremembe predobločnega časa.
3.7.143close-open time zapiralno-odpiralni čas
interval of time between the instant when the contacts touch in the first pole during a closing operation and the instant when the arcing contacts have separated in all poles during the subsequent opening operation
[IEV 441-17-42, modified]
NOTE Unless otherwise stated, it is assumed that the opening release incorporated in the circuit-breaker is energised at the instant when the contacts touch in the first pole during closing. This represents the minimum close-open time.
časovni interval med trenutkom, ko se kontakti med zapiranjem staknejo v prvem polu, in trenutkom, ko se med naslednjim odpiranjem obločni kontakti ločijo v vseh polih
[IEV 441-17-42, spremenjen]
OPOMBA: Če ni drugače navedeno, se šteje, da je izklopni sporožnik, vgrajen v odklopnik, vzbujen takoj, ko se kontakti pri zapiranju sklenejo v prvem polu. To predstavlja najkrajši zapiralno-odpiralni čas.
3.7.144make-break timevklopno-izklopni čas
interval of time between the initiation of current flow in the first pole during a closing operation and the end of the arcing time during the subsequent opening operation
NOTE 1 Unless otherwise stated it is assumed that the opening release of the circuit-breaker is energised one half-cycle after current begins to flow in the main circuit during making. It should be noted that the use of relays with shorter operating time may subject the circuit-breaker to asymmetrical currents that are In excess of those provided for In 6.106.5.
NOTE 2 The make-break time may vary due to the variation of the pre-arcing time.
časovni interval med trenutkom, ko med vklopom začne v prvem polu teči tok, in koncem obločnega časa pri naslednjem izklopu
OPOMBA 1: Če ni drugače navedeno, se šteje, da je izklopni sporožnik odklopnika vzbujen eno polperiodo po tem, ko pri vklopu začne teči tok v glavnem tokokrogu. Opozoriti je treba, da lahko uporaba relejev s krajšim izklopnim časom izpostavi odklolpnik asimetričnim tokom, ki presegajo toke, določene v točki 6.106.5.
OPOMBA 2: Vklopno-izklopni čas se lahko spremeni zaradi spremrmbe predobločnega časa.
3.7.145pre-insertion time (of a closing resistor)
OPGW
predvstavitveni čas (zapiralnega upora)
interval of time during a closing operation in any one pole between the instant of contact touch in the closing resistor element and the instant of contact touch in the main breaking unit of that pole
NOTE For circuit-breakers having series connected breaking units, the pre-insertion time is defined as the interval of time between the instant of the last contact touch In any closing resistor element and the instant of the last contact touch in any main breaking unit.
časovni interval med zapiranjem na kateremkoli polu med trenutkom stika kontakta v zapiralnem uporovnem elementu in trenutkom stika kontakta v glavni izklopni enoti tega pola
OPOMBA: Za odklopnike, ki imajo zaporedno vgrajene izklopne enote, je prednastavitveni čas opredeljen kot časovni interval med trenutkom zadnjega kontaktnega stika v kateremkoli zapiralnem uporovnem elementu in trenutkom zadnjega kontaktnega stikanja v katerikoli glavni izklopni enoti.
3.7.146minimum trip durationnajkrajši čas sprožitve
minimum time the auxiliary power is applied to the opening release to ensure complete opening of the circuit-breakernajkrajši čas, potreben za priključitev pomožnega napajanje na izklopni sprožnik, da zagotovi popolno odpiranje odklopnika
3.7.147minimum close durationnajkrajši čas zapiranja
minimum time the auxiliary power is applied to the closing device to ensure complete closing of the circuit-breakernajkrajši čas, potreben za priključitev pomožnega napajanja na zapiralno napravo, da zagotovi popolno zapiranje odklopnika
3.7.156impulse withstand voltagevzdržna udarna napetost
peak value of the standard impulse voltage wave which the insulation of the circuit-breaker withstands under specified test conditions
NOTE Depending on the shape of wave, the term may be qualified as "switching impulse withstand voltage" or "lightning impulse withstand voltage".
temenska vrednost standardiziranega udarnega napetostnega vala, ki jo vzdrži izolacija odklopnika pri predpisanih preskusnih pogojih
OPOMBA: Glede na obliko vala se izraz lahko opiše kot "stikalna vzdržna udarna napetost" ali "atmosferska udarna vzdržna napetost.